Tarifeler Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması ile bu işlemlere ilişkin hizmetlerle ilgili tarifelerin hangi esaslara göre tespit edileceğini ve uygulanacağını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, MERSİN Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanı içerisinde kalan abonelere götürdüğü, her türlü hizmetin bedeli, teminat ve yaptırımları ile bunların tahakkuk ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu’nun 23, Ek 5 ve Geçici 10. maddeleri ile 28/09/1989 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1989/14524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) MESKİ :MERSİN Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü,

b) İdare :MESKİ Genel Müdürlüğü’nü

c) Genel Kurul :MESKİ Genel Kurulu’nu,

ç) Yönetim Kurulu :MESKİ Yönetim Kurulu’nu,

d) Genel Müdür :MESKİ Genel Müdürü’nü,

e) Abone :MESKİ ile hizmet sözleşmesi yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

f)Mabet :Topluca veya tek başına ibadet edilen, özel olarak yapılan, ibadet yapmak için toplanılan yer(Sinagog, havra, kilise, mescit ve cami)

g) Su :İdarece üretilerek, her türlü kontrolü yapıldıktan sonra abonelerin hizmetine sunulan, içme, kullanma atık sularını

h) K.S.U.B = Kullanılmış su uzaklaştırma bedeli (Değişik ibare: 14/03/2016 tarihli ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı),

ı) Tarife :Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirtilmesini,

i) Tahakkuk : Tespit edilen su ve atık su bedelinin tahsil edilebilir hale gelmesini,

j) Tahsilât : MESKİ Gelirlerinin toplanmasını,

k) KÖP : Kirlilik önleme payını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarife Çeşitleri, Abone Türleri ve

Abone Grupları

Tarife çeşitleri

MADDE 5- (1)Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 4 grupta toplanır.

a ) Su satış tarifesi,

b) Atık su tarifesi,

c) Hizmet ve teminatlar tarifesi,

ç) Yaptırımlar tarifesi.

Abone türleri

MADDE 6- 1) Su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan, özel veya tüzel kişilerle su abone sözleşmesi yapılır.

2) Atık su üretimi olan ve cadde veya sokağından kanalizasyon şebekesi geçen her su abonesi, ayrı bir sözleşme yapmaya gerek olmaksızın aynı zamanda atık su abonesidir.

(3) Su abonesi olmaksızın, kendi kuyularından elde ettikleri suyu kullanıp atık su üreten kişi ve kuruluşlarla da atık su abone sözleşmesi yapılır.

4)Abone türleri, suyun kullanıldığı ve kirletildiği yerlere göre aşağıda açıklanmıştır.

a) Mesken Abonesi:

1)Barınma gayesi ile oturulan yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve atık su üreten,

2)Meskenlere ait ortak mahallerde su tüketen ve atık su üreten,

3)Öğrenci yurtlarına ait yerlerde içme ve kullanma amaçlı su tüketen ve atık su üreten,

4)İlgili mevzuatına göre mesken tarifesi uygulanması gereken diğer abonelerdir.

b)İşyeri Abonesi: Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak her çeşit meslek ve sanatın icra edildiği yerler ile sanayi kuruluşları ve ticari hizmet üreten yerlerde su tüketen ve atık su üreten abonelerdir.

c)Resmi Daire Abonesi: Genel yönetim kapsamındaki Kamu İdarelerine ait hizmetlerin yürütüldüğü yerlerde su tüketen ve atık su üreten abonelerdir.

ç)İnşaat Abonesi: Yapı ruhsatı belgesine istinaden şantiye, bina, ihata duvarı vb. yapımlarda kullanılmak üzere su verilen abonelerdir.

d)Kamu Yararına Faaliyet Gösteren Aboneler;

1)Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen hayır dernek ve vakıfları, hayır kurumları ile bunların bina ve tesisleri,

2)Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar ve özel eğitim kurumları,

3)Ticari gayesi olmayan dernek ve vakıflar tarafından eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan yurt, kurs, pansiyon, hizmet binası ve tesisleri,

4)Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları

5)Amatör Spor Kulüplerine ait abonelikler ve bunlara bağlı ticari amaçla işletilmeyen lokal ve tesisleri,

6)Siyasi parti ve şubelerinin hizmet binaları,

7)Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat veya bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek üzere sergilendiği yerler ve kültür ve kültürün gelişimine hizmet etmek amacıyla kurulmuş, konferans, opera, tiyatro, sergi ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerler

e)Umumi Yerlere Ait Abonelikler:

1)Ticari gayesi olmayan ve kamunun kullanımına sunulan park bahçe, yeşil alan mezarlık ve umumi tuvaletlerde kullanılmak üzere su verilen yerlere ait abonelerdir.

2)Yeşil alanların korunması ve bu tür yerlerin teşvik edilmesi içim Mülkiyeti Belediyelere ait olan ancak, müstecirlere kiraya verilen park, bahçe gibi dinlenme tesislerine ait bahçe sulama suyu aboneleridir.

3) Şehir içinde Sayaç takmak kaydıyla MESKİ'nin de uygun bulması durumunda belirli yerlere hayrat çeşme aboneliği yapılabilir. Mezarlık alanlarının dışında kalan hayrat çeşme aboneliklerinde mesken tarifesi uygulanır. Atık su ücreti uygulanmaz.

4)Umumi yerlere ait aboneliklerden atık su bedeli alınmaz.

f)Tenzilatlı Mesken Abonesi:

1)12/07/2013 tarihinde 6495 sayılı kanunun 88.maddesi ile eklenen değişiklikle “(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/88 md.),vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanların ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların, engel oranı % 40 ve üzerinde olanların ve 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Ünvanı verilmesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren sporcuların ikamet ettikleri ve müstakil sayaç takılı olan meskenlerde kullandıkları su ve atık su bedellerinde, MESKİ Genel Kurulu’nca belirlenen oranda tenzilat uygulanır.

(2)Bir tenzilattan istifade eden abone ikinci bir tenzilattan istifade edemez.

g)Toplu Su Satışı Yapılan Aboneler: MESKİ'nin hizmet sınırları içinde veya dışında kalan ve dağıtımı kendi şebekelerinden yapılan yerleşim birimlerine, belli noktalardan su verilen abonelerdir.

h) Özel Sözleşmeli Aboneler:

1)MESKİ'nin hizmet sınırları içinde veya dışında kalan mülki kuruluş, toplu konut,işyeri, sanayi vb. yerlere, özel protokolle su verilen abonelerdir.

2)Bu konuda protokol yapmaya, Yönetim Kurulu yetkilidir.

ı)Geçici Abone;

1)Yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, ilgili belediyesinin veya Mülki İdare Amirinin yazılı talebi ile veya 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığının ve fiilen kullanıldığının belgelenmesi halinde, geçici olarak, kullanım türüne göre su verilen aboneliklerdir.

2)MESKİ hizmet sınırları içerisinde kurulan sergi, fuar, sirk, Pazar, kermes, panayır vb. yerlerle, ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici olarak, kullanım türüne göre, su verilen aboneliklerdir.

3)Yukarıda belirtilen abonelere verilen su, resmi dairelerin talebi ve MESKİ’nin de bu talebi uygun görmesi halinde kesilebilir.

Değişik 28.11.2014 tarih ve 10 sayılı Meski Genel Kurul Kararı ile;

6360 Sayılı Kanun gereği orman köylerinin tüzel kişiliği sona erdiğinden Tarifeler Yönetmeliğinin 4. fıkrası (i) bendi kaldırılmıştır.

DİĞER HUSUSLAR

MADDE 7- MESKİ hizmet sınırları içerisinde bulunan mabetlerin abone olmak ve sayaç taktırmak zorunluluğu vardır. Ancak, kendi ihtiyaçları için (Temizlik, Tuvalet, Gasilhane) kullanılan sulardan ücret alınmaz. Kendi ihtiyaçları dışında (ücretli tuvalet, lojman vb.) bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde ait oldukları abone ve tarife grubundan ücret tahakkuk ettirilir. İlimiz sınırları dahilinde bulunan mabedlere tarafımızdan su sayaçlarının takılması, söz konusu abonelerin kayıt altına alınması, kayıp kaçağın önlenmesi ve tüketilen suyun ölçülmesi amacıyla takılan su sayaçlarından sayaç ücreti alınmaz. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden; )

MADDE 8-Kuraklık, doğal afet veya başka bir sebeple şebekeye verilen günlük su miktarında düşme olması halinde, MESKİ su tasarrufunu sağlamak ve öncelikle konut abonelerine su vermek amacı ile bazı abonelerine su satışını geçici olarak durdurabilir.

MADDE 9- 4736 sayılı kanunun 1’inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz.

Abone grupları

MADDE 10- (1)Su ve atık su aboneleri, bir sayaçtan yalnız başına su alan bağımsız bir birim, aynı sayaçtan su alan aynı abone türüne dâhil birden fazla bağımsız birim olmak üzere, iki grupta toplanır. Birincisi "Abone”, ikincisi “Gurup Abone" olarak adlandırılır,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarifelerin Yapılış

Tarife tespit esasları

MADDE 11-(1)Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde rol oynayan iki ana faktörden birincisi, Yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve karlılık oranıdır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

Değişik 28.11.2014 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul Kararı ile;

MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Tarifelerin Yapılışı Başlıklı 11. Maddesi a. Fıkrası Yönetim ve İşletme Giderlerinin 2. Ve 3. Bendine aşağıdaki değişikliklerin ilave edilmesi.

a)Yönetim ve İşletme Giderleri:

1)Enerji ve Malzeme Giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları ile alüminyum sülfat, mayi klor ve benzeri enerji ve malzeme giderlerinden oluşur.

2)-Personel Giderleri:657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisseleri, ile personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılan yüklenicilere yapılan her türlü maliyet unsurlarını kapsar.

3)Çeşitli Giderler: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, bakım onarım, hizmet alımı yöntemleri ile temin edilen hizmetlere ilişkin maliyet kalemleri, imalat giderleri, tevsi, ıslah, atık su tasfiye giderleri gibi masraf kalemlerinden meydana gelir.

b)Amortismanlar:

1)Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır.

2)Yatırım kredilerinin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır.

3)Tesislerin iyileştirilmesi ve aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri de hesaba katılır.

c)Kâr:

1)Buraya kadar söz konusu edilen giderlere bir kâr oranı ilave edilir.

2)Tarifelerin belirlenmesindeki ikinci ana faktör; üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarıdır.

3)Su satış miktarının tahminine; gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır.

Su tarifeleri

MADDE 12- (1) Abone türlerine uygulanacak su satış tarifelerinin, 11. madde de belirtilen yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerini karşılayacak ve belirli bir oranda kar sağlayabilecek düzeyde olması esastır.

2)MESKİ Faaliyetlerin daha seri yürütebilmek ve verimi artırabilmek amacıyla, Ön ödemeli Elektronik Kartlı Sayaç ve Uzaktan Okuma Sistemi vb. sistemleri uygulayabilir, bu sistemleri teşvik için abonelerine tahakkuk edecek su ve atık su bedellerinde, işletme gereğince indirimler yapabilir.

3)Tarifelerin tespiti Genel Kurul tarafından yapılır.

Toptan su satış tarifesi

MADDE 13-(1) Dağıtım kendi şebekelerinden yapılmak suretiyle, belli noktalardan, toptan su verilen yerleşim birimlerinde, ölçümleme noktasından sonraki tesislerin yönetim ve işletme giderleriyle, bakım, onarım ve yenileme giderleri aboneler tarafından karşılanacağından, buralara verilen suyun satış fiyatını belirlemeye, emsallerine göre daha düşük oranda tutmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Tatlı su tarifesi

MADDE 14-1) MESKİ, sahibi bulunduğu tatlı suları, satış yerlerinde, isteklilere satabilir. Bu nitelikteki suların satış tarifesini belirlemeye Genel Kurul yetkilidir.

2) Su nakliyesi MESKİ'ye ait vasıtalarla yapıldığı takdirde, nakliye bedeli, süre ve mesafe dikkate alınarak bulunacak maliyet miktarına bir kâr oranı ilave edilmek suretiyle her yıl Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Özel sözleşme

MADDE 15-1) Yürürlükteki tarifelerle satışı mümkün olmayan sular için, Yönetim Kurulu tarife dışı satış kararı almaya yetkilidir.

Atık su tarifeleri

MADDE 16-1) MESKİ’nin su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan aboneler, tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler.

2)Tüketilen beher m3 su üzerinden alınan atık su bedeli, 11. maddede sayılan yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerinin kâr oranı dahil, kanalizasyonla ilgili miktarının nasıl hesaplanacağı belirtilen tahmini su satış miktarına bölünmesiyle bulunur.

3)İşyeri, sanayi ve resmi abonelerin atık suları, kanalizasyon tesislerine ve boşaltıldıkları çevreye daha zararlı olduğundan ve kirlilik oranına göre bu suların uzaklaştırılması daha yüksek maliyeti gerektirdiğinden bunların atık su bedeli, konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

4)Kullanılmış sularını, MESKİ'nin uygun göreceği ve kendilerine ait arıtma tesislerinden geçiren işyeri, sanayi ve resmi abonelerden, atık su bedeli, ait olduğu abone türü tarifesinden alınır.

5)Endüstriyel nitelikte atık su oluşturan tesis ve işletmelerden, ayrıca, Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği'nde belirtilen Kirlilik Önleme Payı alınır.

Şebeke suyu haricinde su kullanan atık su aboneleri

MADDE 17- (1) Şehir şebeke suyu haricinde, kendi imkânları ile kuyu vb. yerlerden elde ettikleri suyu, kullanıp kanalizasyona atan özel ve tüzel kişiler de, türlerine göre atık su bedeli ödemek durumunda olduklarından, MESKİ'ye müracaat ederek abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

(2) Bu tür abonelerin atık su tüketimi, su kaynağının çıkışına takılan sayaçla ölçülür. MESKİ'nin vereceği süre içinde sayaç takmayan aboneler, sayaç takılıncaya kadar MESKİ' tarafından yapılan atık su miktarı tespitini kabul etmiş sayılırlar.

3)Kuyusu bulunup da kullanmayan aboneler, MESKİ'ye müracaat ederek kuyu aboneliğini iptal ettirmedikleri sürece, tahakkuk edecek atık su bedelini ödemek zorundadırlar.

4)Sayaç olmayan yerlerde atık su miktarının tespiti, aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Mesken abonelerinde, ayda 15 m3 su tüketildiği (Değişik 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Karar ile);

b) Mesken dışı abonelerde, çalışan insan sayısı, aboneliğin özellikleri, emsal abonelerin tüketimleri veya varsa daha önceki şebeke suyu sarfiyatı gibi ölçüler dikkate alınarak atık su tahakkukuna esas alınacak tüketim miktarı bulunur.

1)Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat 16. maddeye göre hesaplanan değerlerdir.

2)Bu abone türlerine uygulanacak diğer esasları belirlemeye, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kanal bağlantısı olmayan aboneler.

 

Değişik 28.11.2014 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul Kararı ile;

MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Tarife Tespit Esasları Başlıklı 18. Maddesinin 5. Fıkrası

MADDE 18- 1) Kuruluş Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca, kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınmazın kanalizasyona bağlanması zorunludur.

2)Atık su üretimi olan kişi ve kuruluşlar, aboneliklerinin bulunduğu cadde veya sokaktan kanalizasyon şebekesi geçtiği halde, kanalizasyona bağlantı yapmamaları halinde, kanalizasyon hattına atık su bırakanlar gibi, atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler.

3)Cadde veya sokağından kanalizasyon geçtiği halde, kullandığı sudan hiç atık su oluşmayan, dolayısıyla, kanalizasyon şebekesine deşarj edecek herhangi bir atık suyu bulunmayan abonelerden, atık su bedeli alınmaz.

4)Cadde veya sokağından kanalizasyon şebekesi geçtiği halde, bağlantı yapılmasına MESKİ tarafından izin verilmeyen abonelerden atık su bedeli alınmaz.

5)Cadde veya sokağından kanalizasyon şebekesi geçmeyen ve taşıma yöntemi ile MESKİ’nin görev alanı içerisinde bulunan kanalizasyon şebekesine atık su bırakmayan yerlerden abone türüne göre bağlı olduğu İlçe su ücreti tarifesi ile birlikte Genel Kurulca belirlenen oran veya tutar kadar atık su bedeli alınır, ancak vidanjör ücreti talep edilmez.

6)Atık suyun taşıma yöntemi ile kanalizasyon şebekesine deşarjı gerektiği hallerde, alınacak atık su bedeli, yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasının ı bendi gereğince özel sözleşme yapılarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Teminatlar Tarifesi

Vidanjör Tarifesi

MADDE 19- 1) MESKİ Genel Kurulunun belirlediği tarifeye göre alınır.

2) MESKİ dışında, içme ve kullanma suyu ile atık su nakil amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işlemleri, Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

3) Su abonesi olup atık su ücreti ödeyen abonelerden vidanjör ücreti alınmaz.

4) Özel Vidanjör çalışma izin belgesi; Hizmet sınırlarımız içerisinde faaliyette bulunan ve idaremize ait olmayan resmi ve/veya özel kuruluşlara bağlı olarak görev yapan vidanjörlerin çalışabilmeleri için MESKİ'den alacağı belgedir. Belge ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir (Eklenti 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile),

5) Özel Vidanjör çalışma belgesi yıllık yenileme ücreti (Vizesi); MESKİ tarafından verilen özel vidanjör çalışma izin belgelerinini geçerliliğin devamı için bu belgelerin her yıl MESKİ tarafından vize edilmesi gerekir. Vize ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir (Eklenti 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile). 

Kanal Açma Tarifesi

MADDE 20-1) Kanal Şube yolları herhangi bir nedenle tıkananların hattı, kanal temizleme aracı ile açılır. Kanal açma ücreti, Yönetim Kurulunca her yıl tarifede belirlenir.

2) Su abonesi olup atık su ücreti ödeyen abonelerden kanal açma ücreti alınmaz.

3) Kanalizasyon Bağlantı Kontrol Ücreti; İnşaatı yeni tamamlanan binaların kanalizasyon hatlarının MESKİ kanalizasyon hatlarına uygun olarak bağlanıp bağlanmadığının kontrolü için alınan ücrettir. Kanalizasyon bağlantı kontrol ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir (Ek Madde: 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile),

4) Parsel Bacası Temizleme Ücreti; MESKİ'nin görev sınırları dışarısında ve kişi, kurum ve kuruluşların parsellerinin içinde bulunan parsel bacalarının ilgililerce talep edilmesi halinde temizlemesi için alınan ücrettir. Parsel Bacası Temizleme Ücreti her yıl ücret tarifesinde gösterilir (Ekl Madde: 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile),

Katılım Payları

MADDE 21- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87. ve 88. maddeleri gereği, Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranlarda tahsil edilir.

a)Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı:

1)Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranda 2464 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil edilir.

b)Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı:

1)Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranda 2464 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil edilir.

2)Alınacak harcamalara katılma payı bina ve arsalarda Emlak Vergi Değerinin %1’ini geçemez.

Su Sayacı Kontrol Talebi ve Sayaç Muayene Tarifesi :

MADDE 22- 1)Abone tarafından su sayacının fazla tüketim yaptığı iddiası ile şikâyet başvurusunda bulunulması veya İdare tarafından yapılan tespitler neticesinde sayacın okunamaması, tüketimin şüpheli, sayacın müdahaleli olması hallerinde sayaç sökülerek yerine yenisi takılır. Sökülen sayaç atölye sorgusuna veya ölçüye tabi tutulur.

2)Doğru ölçüm yapmadığı iddiasıyla şikâyet eden abonenin su sayacı muayene edilir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğünce veya akredite edilmiş laboratuvarlarca yapılan muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı tespit edilirse, belirlenen tarifesine göre sayaç sökme-takma bedeli, muayene bedeli ve sökülen sayacın yeniden kullanılamaz durumda olduğuna ilişkin bir tutanağın bulunması halinde yeni takılan sayacın bedeli alınır. Talep edilmesi halinde hurdaya ayrılan sayaç iade edilir.

Sayaç Sökme-takma Tarifesi :

MADDE 23- İdarece su sayacı takılacak yeni abonelerden, sayaçların ihmal, dikkatsizlik ve dış etkiler nedeniyle patlaması veya kullanılamaz şekilde hurdaya ayrılması, ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi sonucunda sayaçları değiştirilen abonelerden, muayene neticesinde sayacın doğru çalıştığı tespit edilen aboneler, istek üzerine sayacı sökülen veya takılan abonelerden her yıl yayınlanan Meski Ücret Tarifesindeki ücret alınır. Ancak sayaç değişimi işlemi yapılan abonelerden sayaç ücretinin yanısıra, sadece sayaç bağlama ücreti alınır. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

2)Abonenin tahakkuk eden borcunu zamanında ödememesi nedeniyle sayacın sökülmesi halinde bu yönetmeliğin 41'inci maddesi hükmü uygulanır.

Tetkik ve keşif tarifesi

MADDE 24- 1) Talep üzerine yapılacak şebeke hattı, abone hattı, şube yolu, sayaç ayırma vb. işlerde tetkik ve keşif ücreti olarak; 1 /2 kontrolör/saat ile l /2 şöför/saat ücretine bir kâr oranı edilerek belirlenen ücret tutarı, müracaat sahibinden alınır.

Abone hattı ve şube yolu hattı bağlantı tarifesi

MADDE 25- 1) Abone hattı bağlantı ve sayaç yeri ıslah tarifesi, aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a)Taşınmazların su ve kanalizasyon şebekesine bağlantısı, MESKİ'nin bilgisi dahilinde vatandaş tarafından yapılır. Ancak MESKİ tarafından yapılması halinde malzeme + işçilik + dolgu masrafı ve bir kar payı ilave edilerek taşınmaz sahibinden tahsil edilir. (O yılın İller Bankası rayiç fiyatları uygulanır.)

b) Su ve atık su abonelerimize ait sayaç yerlerinin, endeks okuma ve sayaç değiştirmeye uygun olmaması nedeniyle ıslah edilmesi gerektiği hallerde, kullanılan malzemenin dışında işçilik olarak, yapılan her sayaç yeri ıslahı için, 1 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücretine bir kâr oranı ilave edilerek belirlenen ücret tutarı, aboneden tahsil edilir.

Su ve kanalizasyon abone bağlantı, Sayaç yeri ıslah ve sayaç bağlantı elemanları arıza giderme tarifesi :

MADDE 26 - Su ve kanalizasyon abone bağlantı, sayaç yeri ıslah ve sayaç bağlantı elemanları arıza giderme tarifesi aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

a) Taşınmazın su ve kanalizasyon şebekesine bağlantısı için, kullanılan malzemenin rayiç bedeli ve ½ işçi/saat ile ½ şoför/saat ücret tutarı kadar işçilik bedeli, aboneden tahsil edilir.

b)Su ve atık su abonelerimize ait sayaç yerlerinin, endeks okuma ve sayaç değiştirmeye uygun olmaması nedeniyle ıslah edilmesi gerektiği hallerde, kullanılan malzemenin rayiç bedeli ve 1 işçi/saat ile 1 şoför/saat ücret tutarı kadar işçilik bedeli, aboneden tahsil edilir.

c)Sayaç bağlantı elamanlarında meydana gelen arıza giderme işlemlerinde kullanılan malzeme rayiç bedeli ve 1/4 montör / saat ile 1/4 şoför/ saat ücreti kadar işçilik bedeli aboneden tahsil edilir.

ç) a, b ve c bentlerinde belirtilen esaslara göre hesaplanacak ücretlere, Genel Kurul’ca kabul edilecek bir kâr oranı ilave edilir.

MESKİ atölyelerinde imalatı yapılan malzemeler ile ambarlarda fazla bulunan malzemelerin satış tarifesi

MADDE 27-1) MESKİ atölyelerinde imalatı yapılarak dışarıya satılan malzemelerin satış fiyatı, imalat bedeli üzerine bir kâr oranı ilave edilerek belirlenir.

2) MESKİ ambarında bulunan ihtiyaç fazlası malzemeler, o günkü rayiç bedeli üzerine bir kâr oranı ilave edilip satış fiyatı belirlenir ve bu bedel üzerinden isteklilere satılır.

3) MESKİ atölyelerinde imalatı yapılan malzemeler ile MESKİ ambarlarında bulunan ihtiyaç fazlası malzemelerin satışı, 1. ve 2. fıkralarda belirtilen esaslar dâhilinde Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

İş makinelerinin kiraya verilmesi halinde uygulanacak tarife

MADRE 28- 1) MESKİ'ye ait iş makineleri, idarenin işleri imkân veriyorsa, Genel Müdürlüğün onayı ile ücreti mukabilinde kiraya verilebilir.

2)Kiralandığı süre, iş makinelerinin kiracıya teslimi ile geri alındığı zaman arasında geçen saat olarak hesaplanır. İş makinelerinin saat ücretleri, Bayındırlık Bakanlığı’nın fiyat analizlerine göre tespit edilen bedel üzerine bir kâr oranı ilave edilmek suretiyle hesaplanır.

3)Kanal içi görüntüleme aracı kiralama saat ücreti, 19. maddedeki usulle hesaplanır. Bir saatte 80 metre iş yaptığı kabulü ile bir metre hizmet fiyatı tespit edilir.

Değişik 28.11.2014 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul Kararı ile;

MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Hizmet ve Teminatlar Tarifesi Başlıklı 29. Maddesinin 9. Fıkrası

Su teminat bedeli

MADDE 29- 1) Sözleşme imzalayan her aboneden, iki aylık tüketim bedelini karşılayacak kadar teminat bedeli, tarifesine göre nakit olarak alınır.

2)Konut abonelerinde, ayda 12 m3 su kullanıldığı varsayılır.

3)İşyeri abonelerinde işyerinin büyüklüğü, çalışan personel sayısı ve üretimde kullanılan suyun rolü dikkate alınarak, aylık tüketim miktarı Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

4)İnşaat halindeki binalar için, kamu kurum ve kuruluşları adına üçüncü şahıslar tarafından yapılan inşaatlar dahil, yapının temel ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanının 1/20’si kadar su tüketim miktarı karşılığında teminat bedeli alınır.

5)Yukarıda belirtilen esaslara göre, teminat miktarı tespit edilemeyen abonelerden, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği usul ve esaslara göre teminat bedeli alınır.

6) Grup aboneler için teminat bedeli, yukarıda açıklanan esaslara göre, bir bağımsız birim için hesaplanacak miktarın, toplam birim sayısıyla çarpılması suretiyle bulunur.

7) Tüketimin, bir yıllık gözetim sonucu teminat bedelinin esas alındığı miktarı aştığının tespiti durumunda, teminat, yeni tüketim miktarına kadar yükseltilebilir.

8) Resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları ile ön ödemeli su satışı yapılan abonelerden teminat bedeli alınmaz.

9) İdare, abonelik sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, aboneden nakden tahsil edilen güvence bedelini, tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla; abonelik tesis edildiğinde alınan güvence bedeli karşılığı m3,ün aboneliğin sona erdiği tarihteki içme su abonelerine su ücret tarifesi ve atık su abonelerine atıksu ücret tarifesindeki birim fiyatla çarpılması suretiyle hesaplayarak aboneye iade edilir.Ancak 6360 Sayılı Yasa ile bağlanan ilçe aboneliklerinde teminat iadesinin m³ bedelinin güncellenerek yapılabilmesi için abonelik tarihleri merkez ilçelerde 01.01.2005, 6360 Sayılı Yasa ile bağlanan ilçeler için ise 01.01.2015 tarihleri ve sonrasını kapsamaktadır. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

10)Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususları değiştirmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Atık su teminat bedeli

MADDE 30- (1) Su abonelerinden veya şebeke suyu haricinde su kullanan atık su abonelerinden 29 uncu madde de gösterilen usul ve esaslara göre, atık su teminat bedeli alınır.

Su ve kanal abone hattı ve şube yolu hattı yapımı, şube yolu hattı onarım ve ıslah

bedeli.

MADDE 31-1) Su ve Kanal Abone Hattı yapımı ile Şube Yolu hattı yapımı, onarımı ve ıslahı İdare tarafından yapılabilir.

2) İdare tarafından yapılan Su ve Kanal Abone Hattı ve Şube Yolu hattı yapımı, şube yolu hattı onarımı ve ıslahı için yapılan harcamalar, o yılın rayiç fiyatlarına göre hesaplanır ve bu bedele bir kar oranı ilave edilerek ilgilisinden tahsil edilir.

3) MESKİ'nin su ve kanal abone hattı ve şube yolu hattında boru tahribinin meydana gelmesi halinde, ilgili tarafından ödenmesi gereken tutar için; tahribin maliyeti İçme Suyu Kanalizasyon Dairesi Başkanlıkları tarafından tahakkuk ettirilir ve ödenmesk üzere ilgiliye tebliğ edilir. Cezanın miktarına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme ve itiraza ilişkin diğer işlemler ilgili birim tarafından belirlenerek yerine getirilir (Ek Madde : 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile),

Proje onay ücreti :

MADDE 32- Kanalizasyon, İçme suyu ve Yağmursuyu projelerinin her biri için inceleme ve onay ücreti : 1 mühendis/saat toplamına en az bir kar oranı ilave edilerek hesaplanır. Bu ücret;

a) Konutlarda : Daire sayısı x İnceleme Ücreti

2

b) İşyerlerinde : Toplam İnşaat Alanı (m²) x İnceleme Ücreti

100

c) Otellerde : Oda Sayısı x İnceleme Ücreti olarak uygulanır.

5

Proje inceleme ve onay ücreti en az konutlarda iki daire, işyerlerinde 100 m² ve otellerde 5 oda için hesaplanan ücrettir.

Mühendis ücreti ise, kurumun çalıştırdığı kadrolu memur mühendisinin günlük yevmiyesine göre hesaplanır.

Kirlilik Önlem Payı (KÖP) Ücreti

MADDE 33 – Atık su oluşumuna sebep olan gerçek ve tüzel kişiler, atık suları ile ilgili ön arıtma yapmaları veya özel arıtma tesisi kurmaları istendiği ve kendilerine süre verildiği halde; verilen süre içinde arıtma tesisi kurmadığı, arıtma tesisi kurduğu halde işletmediği, işlettiği halde limitleri sağlayamadığında; yönetmelikte ön görülen şartları sağlayıncaya veya atık su kaynağı kaldırılıncaya veya faaliyetine son verilinceye kadar, MESKİ tarafından yapılan hizmetin karşılığı olarak KÖP öderler. Tahakkukun başlangıcı için MESKİ elemanları veya sair resmi kurumlar tarafından yapılan ilk tespit tarihi esas alınır. Tahakkuk ve tahsilat, MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Yedinci Bölüm madde 25’teki formüle ve MESKİ Atık su Deşarj Yönergesi Ek-3 ile listelenen ilgili katsayı esas alınarak gerçekleştirilir.

Endüstri Kuruluşları Arıtma Tesisi Proje Onay Ücreti

MADDE 34 – Endüstri kuruluşlarına ait arıtma tesisi projeleri için alınan Proje Onay Bedeli (POB), MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Madde 11.2’de belirtildiği üzere, MESKİ Atık su Deşarj Yönergesinde Madde 9’ da belirtilen formüle göre hesaplanan ücret karşılığı onaylanır.

Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Ücreti

MADDE 35 – MESKİ Genel Müdürlüğüne Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı almak için başvuran Endüstriyel atık su üreten tesislerde Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli, MESKİ Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği 11. Maddesinde belirtilen esaslara göre ve MESKİ Atık su Deşarj Yönergesi madde 5.11'de açıklandığı gibi tahakkuk ve tahsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yaptırımlar Tarifesi

Tahsilâtın hızlandırılması

MADDE 36- 1)Aboneler, tahakkuk eden ihbarname bedellerini, fatura bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemek zorundadırlar.

2)Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerin borçları yasal yollardan tahsil edilir.

3)Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelerden 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirtilen oranlarda aylık gecikme zammı , gecikme süreleri günlük olarak hesaplanarak gecikme zammı tahsil edilir.

4)Gecikme zammını uygulayıp uygulamamaya, yüzdeleri değiştirmeye, uygulama devrelerini tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 37- (1) Suyu açık olan bir aboneliğe yeni taşınanlar, MESKİ'ye müracaat ederek abone sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

MADDE 38- (1) Aboneler, MESKİ ile yaptığı abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden aboneliği terk ederlerse, başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden sorumludurlar.

MADDE 39- (1) Tahliye nedeni ile suyu kapatılan aboneler, kesme endeksine kadar tahakkuk edecek borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Aksi halde, yasal işlem yapılır.

MADDE 40- 1) Abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden başka bir yere taşınan aboneler, yeni taşındıkları yer için, MESKİ ile abone sözleşmesi imzalamak istediklerinde, tahliye ettikleri yerin abone sözleşmesini iptal ederek borçlarını ödemek zorundadırlar

Su Kapatma ve Açma Ücreti

MADDE 41- 1) Sözleşme, yönetmelik ve kanunlara aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kesilir. Aykırılığın ortadan kalkması halinde, kapama-açma ücreti alınarak, abonenin suyu açılır. Abone veya aboneliğin suyu;

a)Mühür veya kelepçe takılmak suretiyle vanadan kesilmiş ise, kapatma-açma ücreti tarifede belirlenen oranda alınır.

b)Sayaç sökülmek suretiyle kesilmiş ise, kapatma-açma ücreti tarifede belirlenen oranda alınır.

c)Su ana Şebekeden kesilmiş ise, kapatma-açma ücreti tarifede belirlenen oranda alınır.

Değişik 28.11.2014 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul Kararı ile;

MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Tahakkuk ve Tahsilat Esasları Başlıklı 41/d Maddesi

d) Her borç ödeme bildirimi bir ihbar niteliğindedir. Borç tahakkuk ettikten sonra borcunu ödeme süresi içinde ödemeyen abonelere son ödeme tarihinden sonra 10 gün içinde su kesme ihbarnamesi bırakılır. Su kesme ihbarnamesi bırakıldıktan sonra ödeme yapılmaması halinde 10 gün sonra su kör conta ile sayaçtan kesilir. Kesildikten sonra 60 gün içinde su borcunu ödemeyen aboneler ile ilgili icra yolu ile ödemenin yapılması işlemi başlatılır. İdare gerek duyarsa suların kesilmesi işini sayaçları sökerek yapabilir. Bedeli Genel kurulca belirlenecek; Su kesme ihbarnamesi verilme işi, kör conta ile su kesilme işi, kör contadan su açma işi, sayaç sökerek su kesilme işi, sayaç bağlanarak su açma işi bedeli olarak abonelerden tahsil edilir. Su borcundan dolayı abonelere su kesme ihbarnamesi bırakılır. Abonenin su borcu teminatından fazla olduğu durumda abonenin suyu kesilir.

2)Su kesmeye gidildiği halde abonenin suyu kesilememiş ise, aboneliğin kapalı olması, sayaç yerinin uygun olmaması vb. durumlarda kesmek için yerine gidildiğinden a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen esaslara göre hesaplanan ücretin % 50’si alınır. Ancak abone, aboneliğinde bulunduğu halde suyunu kestirmemiş ise, bu ücret tam olarak alınır.

3) Bu ücretlere ayrıca, KDV ilave edilir.

Kaçak su

MADDE 42- 1) Abone olmaksızın MESKİ’ye ait su dağıtım hattı, su abone veya şube yolu hattından, boru döşeyerek, motor bağlayarak, şebekeyi delerek su temin etmek ve kullanmak, sayaç yerine boru takmak, kayıtsız sayaç takmak, abone olmasına rağmen MESKİ’ye haber vermeksizin sayacı sökmek, tüketim endeksini bozmak, sayacın tüketimini doğru olarak kaydetmesini önleyecek bir tertibat kurarak su temin etmek ve kullanmak, işlenmesi yasak olan fiillerden olup, aynı zamanda su hırsızlığı suçunu oluşturduğundan, bu gibiler hakkında yasal soruşturma yapılmakla birlikte, tespit edilen kaçak su ve atık su tüketim miktarı, cezalı olarak tahsil edilir ve kaçak bağlantı iptal edilir. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;). Ayrıca her yıl, Genel Kurul tarafından belirlenecek miktar üzerinden maktu para cezası alınır. (Değişiklik 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden)

 

2)Şehir şebeke suyu haricinde, MESKİ’nin görev alanı içerisinde kalan yeraltı ve yerüstü kaynaklarından izin almaksızın, daimi veya geçici bağlantı ile kaçak su temin ederek atık su üretmek, birinci fıkraya göre cezalı olarak tahsil edilecek olan su ve atık su kullanımının dışında ayrıca, her yıl, Genel Kurul tarafından belirlenecek miktar üzerinden maktu para cezası alınır. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

MADDE 43-1) Sayaçlı tüketimde, sayacın endeksinin idarece uygun bulunması halinde, sayacın gösterdiği tüketim miktarı esas alınır.

2) Sayaçsız tüketimlerde, tapu, kira kontratı, yapının faaliyete geçtiği tarihi gösteren belge, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, vergi dairesi yoklama tutanağı, elektrik tüketim ekstresi vs. veya MESKİ tarafından belirlenecek diğer tespit şekilleri de dikkate alınarak, kaçak su kullanım süresi tespit edilir. (Değişiklik 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden).

3) 1 ve 2. fıkralardaki usullerle tespit edilemeyen hallerde, üç aylık (90 gün) kaçak su kullanıldığı kabul edilir.  (Değişiklik 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden).

Kaçak Olarak Tüketilen Su Miktarının Tespiti ve Hesaplanması

4) Kaçak su kullanım müeyyidesinin uygulanacağı süre hiçbir surette 365 (üçyüzaltmışbeş) günü geçemez. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

 

MADDE 44-1) Abonesiz olarak su tüketilen yerlerde, tüketimi doğru olarak kayıt eden bir sayaç varsa, sayacın gösterdiği tüketim miktarı, sayaç çalışmıyor ise , 44. Maddenin 13.fıkrasındaki tabloda belirtilen kullanıcı türü grubu dikkate alınarak tespit edilen su ve atık su miktarı % 50 artırılarak tabi olduğu abone türünün tarifesine göre tahakkuk ettirilir. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;). (Değişiklik 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden).

2) Aboneli olmasına rağmen, MESKİ’ye haber vermeksizin, sayaç yerini değiştiren, sayacı söken, tamir ettiren veya herhangi bir nedenle sökülen sayaç yerine bir başka kayıtsız sayaç takan, sayacını ters bağlayan, sayaçsız kullanan veya herhangi bir şekilde sayaca müdahale ederek ölçümü engelleyen abonelere , 44. Maddenin 13.fıkrasındaki tabloda belirtilen kullanıcı türü grubu dikkate alınarak tespit edilen su ve atık su miktarı % 100 artırılarak tabi olduğu abone türünün tarifesine göre tahakkuk ettirilir. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;). (Değişiklik 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden).

3) Abone kaydı olsun veya olmasın sayaçsız olarak su kullanılan yerler de , 44. Maddenin 13.fıkrasındaki tabloda belirtilen kullanıcı türü grubu dikkate alınarak tespit edilen su ve atık su miktarı % 100 artırılarak tabi olduğu abone türünün tarifesine göre tahakkuk ettirilir. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;). (Değişiklik 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden).

4) Şehir şebeke suyu haricinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarından abone olmaksızın, su temin edilerek kullanılan ve atık su üretilerek kanalizasyon şebekesine bırakılan yerlerde, sayaç varsa sayacın gösterdiği tüketim miktarı, sayaç çalışmıyor veya sayaç yok ise, , 44. Maddenin 13.fıkrasındaki tabloda belirtilen kullanıcı türü grubu dikkate alınarak tespit edilen su ve atık su miktarı % 100 artırılarak tabi olduğu abone türünün tarifesine göre tahakkuk ettirilir. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;). (Değişiklik 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden).

5) Su ve atık su tarifelerinde kademeli tarife uygulanması halinde, yukarıdaki bentlerde belirtilen ceza miktarları, ilk kademeden hesap edilir.

6) Abone için müracaat edenlerin tesisatlarının kontrolünde kullanılan su, ücret tarifesinin 1. kademesine göre cezasız olarak tahsil edilir.

7)Abone müracaatında müracaat tarihinden itibaren 1 ay içinde veya Kurumdan kaynaklanan nedenlerle ulaşılamayan abonelere, kaçak tutanağı tutulduğu takdirde su ücreti cezasız tahsil edilir.

8) 13.Fıkradaki tablonun 12.grubunda yer alan kullanıcı türü belirtilmemiş vb iş türü bulunmayan yerlerde sayaçsız su kullananlar hakkında tutanak tanzim edilerek geçici veya daimi olarak takılacak yeni sayaç ile 7 (yedi) veya 30 (otuz) gün ya da idarenin uygun gördüğü zaman aralığı dikkate alınarak günlük ortalama su ve atık su tüketimi belirlenip kullanım süresi dikkate alınarak % 100 cezalı tahakkuk ettirilir. Tahakkuk aktarımının 7 (yedi) günlük süreyi aşması durumunda ödeme tebligatının yapıldığı tarih dikkate alınarak 15 günlük ödeme süresi verilir. Bu süreden önce gecikme cezası uygulanmaz. (Ek madde 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;). (Değişiklik 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden).

9) Kurumumuza abone olmak için müracaatta bulunanlar ile 3194 sayılı kanunun 31. maddesine göre abone olamayanlardan müracaatları alınarak su ücreti ücret tarifesine göre cezasız tahsil edilir.

Usulsüz su vermek

10) Şehir şebeke suyu haricinde yeraltı ve yerüstü kaynaklarından abone olmaksızın su temin ederek atık su üreten kişi ve kuruluşlar cadde veya sokaktan kanalizasyon şebekesi geçtiği halde, kanalizasyona bağlantı yapmayanlar ve şebeke suyu ile birlikte yeraltı suyu kullanarak oluşan atık sularını foseptik çukuruna bırakan yerler; kanalizasyon hattına atık su bırakanlar gibi atık su bedeli ödemekle yükümlüdürler. (Ek madde 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

11) Sayaç takılmasını engelleyenlere Ücret Tarifesinde her iş kolu için belirlenen miktar üzerinden tahakkuk oluşturulur. (Ek madde 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

12) İnşaatlarda; sayaçlı kullanımlarda sayaç üzerinde bulunan endeks, sayaçsız kullanımlarda ise yapı ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanının ½’si oranında su (m3) tüketileceği esasından hareketle kıyas usulü ile tahakkuk yapılır. Hazır beton kullanılmış ise toplam inşaat alanı x ½’nin %40’ı düşülerek tahakkuk yapılır. (Ek Madde : 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

13) Kaçak veya usulsüz su ve atık su kullanımı nedeniyle tanzim edilen her kaçak tutanağı için uygulanacak ceza ile birlikte Ücret Tarifesinde belirtilen miktar kadar kaçak tutanağı tanzim ücreti uygulamadaki ceza ile birlikte tahakkuk ettirilir (Ek Madde : 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile),

 

Kaçak su tüketimlerinin tespitinde esas alınacak aylık tüketim aşağıdaki gibidir.

KAÇAK SU TÜKETİMLERİNİN TESPİTİNDE ESAS ALINACAK AYLIK TÜKETİM TABLOSU

KULLANICI TÜRÜ

AYLIK (30 GÜNLÜK ) TÜKETİM MİKTARI (m3)

KONUT

Daire başına,

15m3

 

1. GRUP

Bakkal, marangoz, mobilya atölyeleri,  hırdavatçılar, kaset(cd.vs) bürolar, tuhafiyeciler,  kırtasyeciler, radyo ve tv tamircileri,

10m3

İŞYERİ

Terzi, kunduracılar, eczaneler, elektrik malzemesi satan yerler, oto tamircileri, muayenehaneler, kasaplar(kesim yeri olmayanlar),  züccaciyeler,  matbaalar, büfeler, atölyeler(el sanatları vs), odun ardiyeleri, mobilya mağazaları, dekorasyoncular, kuyumcular, tüpçüler, damacana su satış yerleri, küçük patiseri (sadece satış yeri olanlar ve benzeri işyerleri) , seyehat acenteleri,  pvc satış ve montaj yerleri

15m3

2. GRUP

Çiçekçiler, berberler, noterler, dernekler, parti ve lokaller, küçük marketler, kurs yerleri, internet cafeler, atari salonları, , ganyan bayileri, konfeksiyon atölye ve dikim evleri, küçük köfteciler, küçük tantuniciler, küçük lokantalar,

25m3

3. GRUP

Akvaryumcular, kahvehaneler, kuaförler, 2.ve 3.sınıf lokantalar, yufkacılar(imalat yapan yerler), bankalar

50m3

4. GRUP

Taksi durakları, cafeler, kafeteryalar, pastaneler, tantuniciler, sebze ve meyve komisyoncuları, pişirim fırınları, küçük patiserilerin  imalathaneleri, suyu üretimde kullanmayan brikethaneler, hafriyatçılar, sevkiyatçılar, balıkçılar, çay bahçeleri, bilardo ve bezik salonları,  tiyatro salonları, 1.sınıf lokantalar, güzellik salonları, otoparklar vb. işyerleri

100m3

5. GRUP

1 ve 2 yıkama tabancası olan oto yıkama ve yağlama işyerleri, süt ve süt mamülleri imalathaneleri, restoranlar, , huzurevi, çocuk kreş ve yuvaları, özel eğitim merkezleri,

150m3

6. GRUP

Gazino , eğlence  yerleri, kuru temizlemeciler, barlar, düğün ve toplantı salonları, özel dershaneler,2.sınıf oteller, tuvaletler, spor salonları, süper marketler, pansiyonlar, küçük tavuk çiftlikleri, yıkama-yağlama bölümü ve otomatik yıkaması bulunmayan benzin istasyonları vb.

200m3

7. GRUP

Halı saha, araç bakım-onarım ve satış servisleri, çamaşır haneler 3 ve 4 yıkama tabancası olan oto yıkama ve yağlama  işyerleri, sinema salonları, buz imalathaneleri,

250m3

8. GRUP

Akaryakıt istasyonları, ,halı yıkama yerleri, brikethaneler (suyun üretimde kullanılan yerler),karo imalathaneleri (suyu üretimde kullanılan yerler), genel evler, yüzme havuzları (15 mayıs-15 eylül arası yaz sezonu kaçak su tüketimlerinin tespitinde esas alınacak) ,büyük tavuk çiftlikleri, 3 yıldız ve altı oteller, yıkama-yağlama bölümü olan ve otomatik araç yıkaması bulunan akaryakıt istasyonları, pvc imalat yerleri 

400m3

9. GRUP

Hamamlar, saunalar , özel okullar, özel hastaneler, büyük baş hayvan çiftlikleri, bahçe sulaması (1 dönüm -1 yıl), mezbahalar ve et işleme yerleri, konserve sanayi-yan sanayi tahıl ürünleri, yemek fabrikaları, plastik üretim ve işleme yerleri, büyük ve küçük organize siteleri, asfalt üretimi

500m3

10. GRUP

4 yıldızlı ve üstü oteller, turistlik oteller, öğrenci yurtları,

600m3

 

11.GRUP

Narenciye fabrikaları (vb yerler),katı atık ve bertaraf etme tesisleri

750m3

 

12.GRUP

Yukarıda kullanıcı türü belirtilmemiş yerlere sayaç takmak suretiyle tarifeler yönetmeliğinin 44.maddesinin 8.fıkrasında belirtilen hususlar dikkate alınarak aylık tüketim miktarı tespit edilir

 

(Değişiklik 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden)

14) Aboneli ve sayaçlı olmasına rağmen sayaçtan geçmeyen kullanımın tespitinde (kullanım amacının aynı olması durumunda) 13.fıkradaki tabloda kullanıcı türü grubunda yer alan ve süresi hesaplanarak bulunan toplam endeks miktarından, sayaçta görülen endeks düşürülerek miktar tespiti yapılır. Sayaçtaki endeks miktarının, tabloda belirtilen kullanıcı türü grubundaki endeksten yüksek çıkması durumunda geçici veya daimi olarak takılacak yeni sayaç ile 7 (yedi) veya 30 (otuz) gün ya da idarenin uygun gördüğü zaman aralığı dikkate alınarak günlük ortalama su ve atık su tüketimi belirlenip kullanım süresi dikkate alınarak % 100 cezalı tahakkuk ettirilir. (Ek Madde 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden).

15) İdare; yukarıdaki tabloda belirtilen kullanıcı türlerine göre kullanım m³  miktarları belirlenmiş olsa dahi, kullanımın belirtilen m³ miktarından daha yüksek olduğu düşünülen yerlere, geçici veya daimi olarak takılacak yeni sayaç ile 7 (yedi) veya 30 (otuz) gün ya da idarenin uygun gördüğü zaman aralığını dikkate alarak ölçüm yapabilir ve yapılan bu ölçüme göre tahakkuk oluşturabilir. (Ek Madde 18/03/2016 tarih ve 269 sayılı meclis kararına istinaden).

 

MADDE 45-1) Aboneler, daimi veya geçici bağlantı yaparak başkalarına su veremez. Usulsüz su veren abonenin suyu kesilir. Usulsüz su vermesinden dolayı bu abonelerden, su verilen yerde tüketilen su miktarı, su veren ile alanın tarife farkı bulunarak kendi tarife türüne göre 50 m3 karşılığı ceza ile birlikte tahakkuk yapılır. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

2) İnşaat abonelerinin, MESKİ'ye ibraz ettikleri yapı ruhsatı haricinde, aynı sayaçtan su alarak, ruhsatlı veya ruhsatsız başka bir inşaat yapmaları halinde. usulsüz su kullanma meydana geleceğinden bu abonelerin suyu kesilir.

3) Yapılmakta olan diğer inşaatlarda, yapı ruhsatı, MESKİ'ye ibraz edilip, varsa, eksik alınan su tüketim miktarı 74. maddeye göre hesap edilerek, kendi tarife türüne göre 100 m3 karşılığı ceza ile birlikte tahakkuk yapılır ve teminat farkı da alındıktan sonra suyu açılır.

Mühür koparmak

MADDE 46-1) Kapatılan suya ait bağ veya mührü kopararak izinsiz su kullananların suyu tekrar kapatılır ve bu abonelerden bağ veya mühür koparma cezası olarak; tarifede belirtilen oranın 2 katı alınır.

(2) Mühür veya bağı koparmak, işlenmesi yasak fiillerden olduğundan bu gibiler hakkında yasal koğuşturma yapılır.

(3) MESKİ tarafından daha önce mühürlemesi yapılan sayaçlarla ilgili olarak verilen tadilat dilekçelerine istinaden, her bir abone için Ücret Tarifesinde belirtilen miktar kadar sayaç mühürleme ücreti alınır (Ek Fıkra 14/03/2016 tarih ve 219 sayılı meclis kararına istinaden)

Abone türünü değiştirmek

MADDE 47- 1) Abone türünü değiştiren kişi veya kuruluşlar, değişiklik tarihi itibarı ile bir ay içerisinde MESKİ'ye haber vermek zorundadırlar. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

2) Ucuz tarifeden su kullanırken, MESKİ’ye haber vermeden abone türünü değiştirerek pahalı tarifeden su kullanmaya başlayanların, değişiklik tarihi itibarı ile bir aylık sürenin geçtiğinin tespiti halinde tutanak tanzim edilerek suyu kesilir. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

3) Bu abonelere, değişiklik tarihinden, tespitin yapıldığı tarihe kadar kullandıkları suyun tarife farkı %100 cezalı olarak tahakkuk ettirilir. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

MADDE 48-1) Tahrip edilen su kapatma aparatı ile su sayacının maliyeti, tahakkuk edecek ceza ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

Tatlı su Çeşmelerinden amacı dışında su kullanmak

MADDE 49- 1) MESKİ tarafından yapılan veya yaptırılan tatlı su çeşmelerinden akıtılan sular, yalnız içmek için kullanılır ve bu suların amacı dışında kullanılması yasaktır.

2)Tatlı su çeşmelerini amacı dışında kullananlar hakkında, tutanak tanzim edilir ve tutanak tarihinde yürürlükte bulunan işyeri tarifesine göre, 50 m3 su ve atık su bedeli tutarında ceza tahakkuk ettirilir.

3)Tesis edilen tatlı su şebeke hattına bağlantı yapılarak, işyeri veya meskenlere su verilemez.

4)Kaçak bağlantı yapılarak bu gibi yerlere su alınması halinde, kullandığı su bedeline ek olarak Genel Kurul tarafından belirlenen ceza alınır. Ayrıca, T.C.K'nın ilgili hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Kaçak kanal bağlanması

MADDE 50- 1) İdareden müsaade belgesi alınmadan kanal bağlantısı yapılamaz.

a)Kullanılmış sularını veya yağmur sularını, müsaade belgesi alınmadan atık su veya birleşik sistem kanal şebekesine akıtanların bağlantısı iptal edilerek usulüne uygun bağlantı yapılması sağlanır. Kanal şebekesinde hasar var ise onarılır. Bütün giderler % 50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir.

2)Ayrık sistem bulunan bölgelerde, yağmur sularını, atık su kanalına akıtanlar ile atık sularını yağmur suyu kanalına akıtanların bağlantıları iptal edilerek usulüne uygun bağlantı yapılması sağlanır. Hasar onarımları dâhil bütün giderler, % 50 fazlasıyla yapandan tahsil edilir.

3)Genel Müdürlüğün müsaadesi olmadan kaçak bağlantı yapanlardan, her yıl, Genel Kurul tarafından belirlenecek miktar üzerinden maktu para cezası alınır.

Çevreye zarar vermek

MADDE 51-1) Kullanılmış sularını kaçak olarak kanallara veya bunlar aracılığıyla dolaylı yahut doğrudan akarsuya, doğal mezralara veya açığa akıtanların suyu, atık su çukuru yaptırana kadar kesilir. Su abonesi değilseler, haklarında kanuni takibat yapılır.

Tesislere zarar vermek

MADDE 52-1) İdarenin taşınır ve taşınmaz malları ile su ve kanalizasyon tesislerine zarar verenler hakkında devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümler uygulanarak, zararın giderilmesi için İdarece yapılan tüm harcamalar, o yılın rayiç fiyatlarına göre hesaplanır ve bir kar oranı eklenerek ilgilisinden tahsil edilir.

2) İdarenin ana isale hattı ile su şebekesine verilen zarar aynı zamanda su kaybına da yol açtığından, borunun çapına göre arıza giderilinceye kadar geçen sürede borudan akan kayıp su miktarı, İdare tarafından uygulanan en yüksek su tarifesi üzerinden hesaplanarak zarar verenden ayrıca tahsil edilir.

MADDE 53-1) Sözleşme, yönetmelik ve yasalara aykırı fiilinden dolayı suyu kesilen aboneler hakkında, idare görevlilerince bir tutanak tanzim edilir.

2)Aykırı fiilin tespiti, en az iki idare personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucunda belirlenir.

3)Bu tutanakta, aykırı fiilin şekli, varsa sayaç hakkında ve tespit edilen süre ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Bilenlerin, yazılı ve imzalı beyanları temin edilmeye çalışılır. İnandırıcı delil ve belgeler temin edilerek değerlendirme yapılır. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

4)Tutanak üç suret olarak hazırlanır. İlgilinin imzası alınarak bir sureti ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzalamaktan çekinmesi halinde, mahalle muhtarına teslim edilen bildirim, tebligat yerine geçerlidir.

 

MADDE 54-1) Tutanakla ilgili olarak itirazın söz konusu olduğu durumlarda yapılan inceleme neticesinde tutanak tahakkukunda herhangi bir düzeltme yapılması gerekiyor ise, tahakkuk iptal edilerek yeniden oluşturulur ve bu tahakkukta, tutanağın düzeltildiği tarihte geçerli olan tarife uygulanır. İptal edilen tahakkukla birlikte gecikme cezası alınmaz. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

MADDE 55-1) Bu yönetmelikte gösterilen cezalardan KDV alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Abonelik, Tahakkuk ve Tahsilâtla

İlgili Esaslar

Abone olma şartları ve uygulama esasları

MADDE 56-1) Özel veya Tüzel kişiler gayrimenkullerine su ve kanalizasyon bağlatmak için bir dilekçe ile birlikte idaremize müracaat ederek yürürlükteki tarifesine göre keşif bedelini öderler.

2)MESKİ, başvuruları inceleyip, suyun verilip verilemeyeceğini yasal, idari ve teknik yönden araştırır. Su verilmesinde veya kanal bağlantısında bir sakınca yoksa başvuru sahibinden, yürürlükteki tarifesine göre, gerekli ücretler tahsil edildikten sonra, Tesisat Yaptırma Müsaade Belgesi verilir. Verilen tesisat yaptırma müsaade belgesi MESKİ tarafından vize edilir. Vize ücretleri her yıl MESKİ ücret tarifesinde gösterilir. (Eklenti : 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile),

3)MESKİ ‘den müsaade belgesi alan müracaat sahibi, yetki belgesi olan bir sıhhi tesisatçıya, abone hattını, şube yolunu, sayaç yerini ve bağlantılarını şartnamesine uygun olarak yaptırır ve yapılan işlemlerin kontrol edilmesi amacıyla, tesisatçısı tarafından düzenlenen evrakla birlikte, tekrar MESKİ’ ye müracaat eder. MESKİ tarafından mahallinde yapılan kontrol neticesinde, her hangi bir eksik işlem yoksa abone sözleşmesi yapılarak su verilir.

4)Sayaç Ayırma: Aynı sayaçtan su kullanmakta iken, tesisatlarını ayırtmak suretiyle müstakil abone olmak isteyenler, diğer daire sakinlerinin muvafakatini alarak, MESKİ’ye müracaat etmek zorundadırlar. Müracaat esnasında talep edilen keşif bedelini ödedikten sonra sayaç ayırma talebinin uygun olup olmadığı yasal, idari ve teknik yönden araştırılır. Sayaç ayrılması hususunda herhangi bir engel yoksa, ortak sayaca ait son tüketim miktarı tahsil edilerek müsaade belgesi verilir. Müsaade belgesini alan müracaat sahibi, üçüncü fıkrada bahsedilen hususları yerine getirdikten sonra, müstakil abonelik işlemlerini yaptırarak sayacını bağlattırır.

5)Su kullanılan yerde suyu fiilen tüketen gerçek veya tüzel kişiler, MESKİ ile kendi adlarına abonelik sözleşmesi yapmak ve tahliye sırasında bu sözleşmeyi fesh ettirmek zorundadırlar. Yapılan işlemler nedeniyle, yönetmeliğin 41. maddesinde belirtilen açma ve kapama ücretleri aboneden alınır.

6)Abone sözleşmesinin iptali istenmediği sürece, abone sözleşmesi, aynı koşullarla devam eder.

7)Abone, abonelikten doğan haklarını başkasına devir edemez.

8)Abone, borcunu ödeyerek, abone sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir.

9)Abone, aboneliğin devamı şartıyla, yazılı müracaat ederek geçici bir süre için suyunun kesilmesini isteyebilir. Bu talepte bulunan aboneler, sayacın üzerindeki son endekse kadar tahakkuk edecek olan fatura bedelini ödemek zorundadırlar.

10)Daha önceden abone işlemi yapılmış bir aboneliğin el değiştirmesi halinde, abone sözleşmesinin yenilenmesi şarttır. Aksi halde, mevcut aboneliğin suyu kesilir ve yeni sözleşme yapılıncaya kadar su açılmaz. Önceki abone, tahliye işlemini resmi yollarla MESKİ'ye bildirmiş ve MESKİ tarafından suyu kesilmiş ise, bu aboneliğe yeni abone sözleşme yaptıracaklardan önceki abonenin borcu talep edilmez. Ancak, tahliye eden abone, tahliyesini MESKİ’ye bildirmemiş ise, bu aboneliğe, sözleşme yaptırarak abone olmak isteyenler; kira kontratı, tapu tescil belgesi vb. resmi evraklarla yeni oturduklarını belgelemek zorundadırlar. Aksi halde, önceki abonenin ödenmeyen borçlarından mesul tutulurlar.

Su şebeke hattı

MADDE 57-1) Su şebeke hattı, idareye ait kuyu, pompa, depo vb. tesislerden abone hattına kadar su taşıyan borulardır.

a)Su şebeke hattının mülkiyeti, idareye aittir.

b)Su şebeke hattının ıslahı, bakımı, onarımı ve işletmesi MESKİ tarafından yürütülür.

c)Su şebeke hattına MESKİ'nin haricinde hiçbir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar

veya zarar verenler hakkında yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

Su abone hattı

MADDE 58- 1) Su abone hattı, şebeke hattından MESKİ vanasının çıkışına kadar su taşıyan borulardır.

a)Su abone hattının tesisinde borunun çapı ve diğer hususlar, kullanılacak su miktarı dikkate alınarak idarece belirlenir.

b)Su abone hattının tesisi, MESKİ’den müsaade almak şartıyla abone tarafından yaptırılır. Abone işlemi yapıldıktan sonra abone hattının mülkiyeti, işletme ve bakım karşılığı MESKİ’ye devredilmiş sayılır.

c)Su abone hattından diğer abonelere su verilip verilmemesinde, MESKİ yetkilidir.

ç)Su abone hattına, MESKİ’den izin alınmadan hiçbir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar veya zarar verenler hakkında, yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

Su şube yolu

MADDE 59-1) Su şube yolu, MESKİ vanasının çıkışından sayacın çıkışındaki bağlantı rakoruna kadar su taşıyan borulardır.

a)Su şube yolunun tesisi, MESKİ'den müsaade almak şartıyla, abone tarafından yaptırılır.

b)Su şube yolunun mülkiyeti, işletme ve bakımı, faydalanan abonelere aittir. Şube yolunda yapılacak tadilat ve ıslah, MESKİ’den müsaade almak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler veya MESKİ tarafından yapılır.

c)Su şube yolunda meydana gelecek arıza ve hasarlardan, MESKİ mesul tutulamaz.

ç)Su şube yoluna, MESKİ'den izin alınmadan hiçbir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar ve zarar verenler hakkında, yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır. Ancak, mal ve can güvenliğini tehdit eden yangın, deprem, sel vb. hallerde, izin alınmadan, abone tarafından su kesilerek, derhal MESKİ'ye haber verilir.

Su iç tesisatı

MADDE 60-1) Su iç tesisatı, sayaç çıkışındaki rakordan itibaren başlar. Bakım ve onarımı aboneye aittir.

2)Her ne surette olursa olsun sayaçtan geçen su, abone tarafından tüketilmiş sayılır. Ancak, abonenin sayaçtan sonraki tesisatında su kaçağı olduğu MESKİ elemanlarınca tespit edilmiş ise normal kullanımının dışında fazladan tüketilen su miktarı için, kademeli tarife uygulanan abone türlerinde, ilk kademe tarifesinden tahakkuk yapılır.

3)Abonenin sayaçtan sonraki tesisatında su kaçağı olduğu ve bu suyun kanalizasyona gitmediği MESKİ elemanlarınca tespit edilmiş ise, normal kullanımın dışında fazladan tüketilen su miktarından atık su bedeli alınmaz.

4) İç tesisatta meydana gelen su kaçağı miktarı, asgari iki MESKİ personeli tarafından mahallinde yapılan en az 15 dakikalık sayaçlı ölçüm sonucunda bulunan miktar esas alınarak hesaplanır.

5) İç tesisatta meydana gelen su kaçağının miktarı ve süresi tespit edilebilmiş ise, tespit edilen bu miktar ve süreye göre, fazla sarfiyata sebep olan tahakkuk döneminde oluşan su kaçağı miktarı belirlenir. İç tesisatta meydana gelen su kaçağının miktarı, abonenin, İdareye itirazda bulunmadan önce tesisattaki su kaçağını bulup yaptırması nedeniyle tespit edilememiş ise, bu durumda, abone, delil tespiti yoluyla mahkemeden alacağı bilirkişi raporu ile kaçak su miktarı ve süresini belgelemek zorundadır.

6)İç tesisatta meydana gelen su kaçağının süresi tespit edilememiş ise, o takdirde, su kaçağının, şikayetli tahakkukun düzenlendiği tarihin 3(üç)ay öncesinden itibaren oluştuğu kabul edilerek değerlendirme yapılır.

Kanal şebeke hattı

MADDE 61-1) Kanal şebeke hattı, abonelerden itibaren terfi istasyonu, arıtma tesisi veya deşarj kanalına kadar atık su taşıyan hatlardır.

a)Kanal şebeke hattının mülkiyeti idareye aittir.

b)Kanal şebeke hattının bakımı, işletmesi, onarım ve ıslahı, MESKİ tarafından yürütülür.

c)Kanal şebeke hattına, MESKİ’nin haricinde hiçbir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar veya zarar verenler hakkında yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

Kanal abone hattı

MADDE 62-1) Kanal abone hattı, kanal şebeke hattından abonenin mülkiyet sınırına kadar olan kısımda atık su taşıyan borulardır.

a) Kanal abone hattının tesisinde, borunun çapı, cinsi ve diğer hususlar, abonenin atık su miktarı dikkate alınarak idarece belirlenir.

b) Kanal abone hattının tesisi, MESKİ'den müsaade almak şartıyla abone tarafından yaptırılır. Bağlantının uygun bulunması ile abone hattının mülkiyeti işletme ve bakım karşılığı, MESKİ'ye devredilmiş sayılır.

c) Kanal abone hattına, başka bir bağlantı yapılması, MESKİ'nin iznine tabidir.

ç) Kanal abone hattına, MESKİ'den izin alınmadan, hiç bir müdahalede bulunulamaz. Bulunanlar veya zarar verenler hakkında, yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

Kanal şube yolu

MADDE 63- 1) Kanal şube yolu, abonenin mülkiyet sınırından abonenin binasının duvarına kadar olan kısımda atık su taşıyan borulardır.

a) Kanal şube yolu tesisinde borunun çapı ve diğer hususlar, abonenin atık su miktarı dikkate alınarak idarece belirlenir.

b) Kanal şube yolu tesisi, MESKİ'den müsaade almak şartıyla, abone tarafından yaptırılır.

c) Kanal şube yolunun mülkiyeti, işletme ve bakımı, faydalanan abonelere aittir. Şube yolu arızalarının giderilmesi, bakım ve ıslahı, MESKİ’den müsaade almak ve masrafları kendilerine ait olmak şartıyla, aboneler tarafından yapılır.

Pis su iç tesisatı

MADDE 64-1)Pis su iç tesisatı, bina girişinde abonenin su kullanım yerlerine, WC, Lavabo, evye, vb. kadar olan kısımda atık su taşıyan borulardır.

(2)Pis su iç tesisatının her türlü bakım ve onarımı aboneye aittir.

Sayaçlar

MADDE 65-1) Abonelerin su tüketimi, sayaçlarla belirlenir.

2) Sayaçlar, standartlara uygun sistem ve tiplerde ayarlı ve damgalı olmalıdır.

3) Sayaçların konulacağı yer, MESKİ tarafından tespit edilecek; olabildiğince giriş kapısına yakın, girilmesi ve okunması kolay olan, donmaya ve dış etkilere karşı önlem alınacak bir yerde olmalıdır.

4) Her ne sebeple olursa olsun meskenlerin içine sayaçlar konulamaz.

5) Sayaçların muhafazası için yapılacak koruma kutuları, MESKİ tarafından belirlenen standartlara uygun olarak, abone tarafından, masrafları karşılanarak yaptırılır. Koruma kutularını yaptırmayan abonelere su verilmez.

6) Sayaçların konulduğu yer için, abonelerce, kira veya başka bir adla, MESKİ’den bedel istenemez.

7) Abone tesisatına takılan sayaç, bağlantı rakorları ile birlikte, MESKİ tarafından mühürlenir.

8) Aboneler, masraflarını karşılamak şartıyla, su sayacının yerini değiştirmek istediklerinde, MESKİ'ye müracaat ederek, müsaade belgesi almak zorundadırlar. Müsaade belgesi almadan sayaç yerini değiştirenler hakkında, yönetmelik gereğince işlem yapılır.

9) Sayaçların çapı, abonenin bir saatte almak istediği su miktarı, abone hattının ve şube yolunun boru çapı, ilgili kuruluşlarca uygulanan mevzuat göz önünde tutularak, MESKİ tarafından belirlenir.

10) Aboneler, su tüketimlerinin artmasını gerekçe göstererek, masraflarını karşılamak şartıyla, mevcut sayaçlarının, daha büyük çaplı sayaçlarla değiştirilmesini, MESKİ'den isteyebilirler. İsteğin uygun bulunması halinde, sayacın değiştirilmesi için, gerekli müsaade belgesi verilir. Müsaade belgesi almadan sayaçlarını, değiştirenler hakkında, yönetmelik gereğince işlem yapılır.

11) Gerektiğinde MESKİ, mevcut su sayacının, daha büyük çaplı sayaçla değiştirilmesini, aboneden isteyebilir. Bu isteğe uymayanların suyu, MESKİ tarafından kesilir.

12) Tek sayaçtan su kullanılır iken, sayaç ayırımı yapılarak müstakil aboneliğe dönüştürülen yerlerde, başlangıçta kullanılan büyük çaplı ortak sayaç; su tüketimi dikkate alınarak, daha küçük çaplı sayaç ile değiştirilir.

13) Birden fazla birimi olan binalarda, her birime ayrı sayaç ile su verilmesi durumunda, MESKİ tarafından binanın iç su tesisatı dikkate alınarak, her birime ayrı ayrı sayaçla su verilecek şekilde işlemler hazırlanır ve sayaçların konulacağı yer, projeye uygun olarak tespit edilir.

14) MESKİ Genel Müdürlüğü’nün fotoğraflı kimliğini taşıyan elemanları, çalışma saatleri içinde ve gerekli görülen diğer zamanlarda, su sayaçlarının bulunduğu yere kadar girip, abonelerin su tesisatını ve sayacını kontrol ederler.

15) Abone veya bina sahibi, kimlik belgesi gösterildiği halde, su tesisatını veya sayacını kontrol ettirmemekte direnirse, su kapatılır.

16) Su tesisatına ilk kez sayaç takılması veya mevcut sayacın herhangi bir nedenle değiştirilmesi durumunda, sökülen ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, kayıt ettiği su endeksi tespit edilerek tespit raporuna kaydedilir. Tespit raporuna, abonenin ve tespiti yapan MESKİ elemanının imzası alınarak bir nüshası aboneye bırakılır.

17) MESKİ, su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğini, kaçak ve usulsüz su kullanıp kullanmadığını tespit etmek üzere, gerek gördüğü zaman yerinde inceleme yapmaya, sayaçların doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, bir kontrol sayacı takmaya ve sökülen sayacın tamir, bakım ayarı için gerekli masrafı, aboneden tahsil etmeye yetkilidir.

18) Aboneler, su sayaçlarının, tüketimi doğru kayıt edip etmediğinden şüphelendikleri takdirde, kontrol edilmesini, MESKİ’den isteyebilirler.

a) Sayaçlar, bu hususta belirlenen standart projelere uygun olarak kurulmuş ve kabul edilmiş olan ayar istasyonlarında, ilgili Bakanlık teşkilatının görevlendirdiği kişiler tarafından kontrol edilir.

b) Kontrol sonucunda sayacın kaydettiği endeks ile abonenin tüketimi arasında, belirlenen standardın dışında bir hata payı var ise, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenecek belgeye göre, gerekli düzeltmeler yapılır.

19) Ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya göndereceği kimse hazır bulunabilir. Kontrol esnasında hazır bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda yapılmış gibi işlem görür.

20) MESKİ’nin su ve kanalizasyon hizmetlerinden yararlanacak ve tesisatlarına ilk defa sayaç taktıracak özel ve tüzel kişiler, su sayaçlarını, bedeli mukabilinde, MESKİ’den temin etmek zorundadırlar.

21) İdareden ücreti mukabilinde satın alınan veya değiştirilen su sayacının mülkiyeti, işletme ve bakım karşılığında, MESKİ’ye devredilir. Buna karşılık, Yönetmeliğin 23. maddesi ile bu maddenin(MADDE 65) 23. ve 24. fıkralarındaki haller hariç, Sayaç değişimi neticesinde, aboneden, sayaç bedeli, sayaç sökme-takma, tamir ve bakım ücreti adı altında herhangi bir bedel alınmaz.

22) Aboneliğe takılan veya değiştirilen su sayacının başka bir aboneliğe nakli istenemez. Ancak, aboneliğin niteliğinin değişmesi durumunda, abonenin isteği ile su sayacı, sökme-takma, tamir ve bakım ücreti alınmak kaydıyla, göstereceği başka bir aboneliğe nakledilebilir.

23) Abonelerden kaynaklanan ihmal, dikkatsizlik veya kusur nedeniyle, su sayaçlarının kırılması, donması, yanması, iç mekanizmasının tahrip olması, gövdesinin patlaması, Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçları kurumca değiştirildiği taktirde su sayaç ücreti alınır(En az 10 yıllık kullanım süresi dolmuş sayaçlar, bozuk sayaçlar, tamiratı mümkün olmayan sayaçlar vb.) hallerinde, sökülen sayacın yerine yeni su sayacı takılır ve takılan yeni su sayacının bedeli aboneden tahsil edilir. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden;)

Ancak bu bedelden, sökülen sayacın hurda bedeli düşülür veya talep halinde hurdaya ayrılan sayaç iade edilir. İade halinde hurda bedeli düşülmez.

24) Elektronik kartlı sayaçlarda, montaj yeri şartlarından kaynaklanan arızalar, garanti dışında olup, tamir-bakımı sırasında kullanılacak malzeme ve işçilik ücreti ile sökme-takma bedeli aboneden tahsil edilecektir.

25) Elektronik kartlı sayaçların teknik kontrolü, MESKİ’ye aittir. Sayacın kötü niyetli veya yetkisiz kimselerin olası müdahalelerine karşı korunması sorumluluğu aboneye aittir. Elektronik kartlı sayaca uygun olmayan bir müdahale sonucu sayacın cezalı mesajı vermesinden dolayı, kusurlu bulunması halinde, aboneye, cezai işlem uygulanacaktır.

26) Elektronik kartlı sayaç aboneleri, sayaç arızalarını MESKİ’ye bildirmek zorundadır. Geç bildirim neticesi sayacın eksi (-) tüketime geçmesi veya tamamen bozulması halinde, MESKİ Tarifeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

27) Elektronik kartlı sayaç taktıran abonelere ilk kart sayaçla birlikte bedelsiz olarak verilecektir. Ancak 2. ve müteakip kartlar, bedeli karşılığında MESKİ’den temin edilecektir.

28) Elektronik kartlı sayaçların asıl görevi, içerisinden geçen su miktarını doğru ölçmektir. Diğer görevi de, sayacın hafızasına yüklenmiş olan kredinin bitmesi halinde otomatik olarak vanasını kapatması ve su geçişine izin vermemesidir. Bu nedenle kredisi bittiği halde, herhangi bir sebeple vana kapanmaz ve sayaç (-) tüketim göstererek BORÇ kaydeder ise abone, ölçümlenen (tüketilen) bedeli ödemekle yükümlüdür.

29) Elektronik kartlı sayaç abonesi, kredisiz kalmamaya ve bu sebeple de suyunun kesilmemesine özen gösterecektir. Kredisi bittiği halde, sayaca ve sisteme müdahale yaparak usulsüz su kullananlara MESKİ Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine göre cezai işlem yapılacaktır.

30) Elektronik kartlı sayaç abonelerinde takılı olan sayaçlar, kredisi bitmiş olsa bile, abonenin mağdur olmasını önlemek için, vanasını mesai saatleri dışında kapatmayacaktır. Ancak, bu süre içerisinde tüketilen su, sayaç hafızasına kaydedilecek, yükleme yapılırken bu borç miktarı, daha sonraki alınacak kredi miktarından mahsup edilecektir. Abone bu borçlanmayı ve bedelini ödemeyi peşinen kabul eder.

31) Elektronik kartlı sayaç abonelerine ait kart ve sayaçların, herhangi bir nedenle iadesi gerektiğinde, abone tarafından kullanılmayan kredi (m3) miktarı, yürürlükteki tarife üzerinden hesaplanarak iade edilir. Bu bedele gecikme zammı vs. tahakkuk ettirilmez.

32) Elektronik kartlı sayaçlara her yıl MESKİ Genel Kurulu’nun belirleyeceği oranda indirim uygulanır.

33) Sayaç okuma hatalarını engellemek doğru aboneye doğru tahakkuk çıkarmak için sayaca "Sayaç Tanıtım Kartı/Barkod Okuyuculu" takılır. Tanıtım kartı bedeli Ücret Tarifesinde belirtilen miktar kadar aboneden tahsil edilir. (Ek Madde : 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile),

Değişik 28.11.2014 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul Kararı ile;

MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Tahakkuk ve Tahsilat Esasları Başlıklı 66. Maddesi.

 

Tahakkuk ve tahsilât esasları

MADDE 66-Abonelerin su ve atık su tüketimleri, birer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilir. 6360 sayılı kanunla devrolan köylerde ise okuma dönemi üçer aylık dönemler itibarı ile tahakkuk ettirilir. Son okuma tarihinden itibaren 15 günlük ödeme süresi verilir. Ancak, tahakkuk ve tahsilâtın hızlandırılması veya özel hallerde, tahakkuk dönemlerinde değişiklik yapmaya, Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 67-1) Su ve atık su tüketim bedeli, Tarifeler Yönetmeliği ve MESKİ Genel Kurulu kararıyla belirlenen diğer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir.

MADDE 68- 1) Su ve atık su fatura bildirimi, abonenin, MESKİ’ye bildirdiği son adresinde, kendisine , kapı girişine, kapıcıya oda yoksa kapı aralığından içeriye bırakılır.

2) Abonelikte kimsenin bulunmaması halinde, fatura bildirimi, hane veya işyerine bırakılmakla, posta kutusuna atılmakla veya komşusuna verilmekle, aboneye tebliği yapılmış sayılır.

3) Abone fatura bildirimlerini, elektronik posta adresine ve/veya SMS yoluyla cep telefonuna yapılmasını talep etmesi halinde, fatura tebliği yapılmış sayılır.

4) Su sayaç endeksi, bu yönetmeliğin 66 ncı maddesinde belirtilen dönemler halinde tahakkuk ettirilir. Düzenli kullanımı olan abonelerin bildirimleri okuma döneminde "kapı kilitli, ev kapalı" gibi sebeplerle sayaca ulaşılamayan hallerde ilgili abonenin geriye dönük çıkmış tahakkuklarının ortalaması baz alınarak tahakkuk yapılır. Sayaca ulaşılan ilk okumada mahsuplaştırılır. (Ek Madde : 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile),

 

MADDE 69- Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle su sayacının okunamaması durumunda, su sayacının endeksini okuyup idareye bildirmesi istenir. İstemi yerine getirmeyenlerin suyu kesilir.

MADDE 70-1) Abone, geçici olarak su kullanmayacağını bir dilekçe ile MESKİ'ye bildirerek en son endekse kadar borçlarını ödemiş ise, bildirdiği süre içinde gerçekten tüketim olmadığı tespit edilirse tahakkuk yapılmaz. Sürenin bitiminden sonra, su kullanılmaya başlanıldığında tahakkuk yapılır.

MADDE 71- MESKİ, faaliyetlerini daha seri yürütebilmek ve verimi artırabilmek amacıyla, Yönetim Kurulunun karar vermesi halinde, bedelini peşin alarak su ve atık su tahsilatı yapabilir.

MADDE 72- Dönem arasında sayacın çalışmadığı veya kısmen çalıştığı hallerde, abonenin aynı dönemlere ait geçmiş su ve atık su tüketimleri veya yeni takılan sayacın tüketimi esas alınır. Böyle bir bilgi yok ise, söz konusu aboneliğin özellikleri göz önüne alınarak, benzer abone tipleri üzerinden kıyas usulü ile tahakkuk yapılır. (Değişiklik : 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile),

MADDE 73-1) Abone veya görevli memur tarafından, su sayacının, tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesi istendiği takdirde, su sayacı sökülerek ilgili Bakanlık teşkilatınca kontrol edilmesi sağlanır. Kontrol neticesi düzenlenen raporda, sayacın endeksine itibar edilmeyeceği belirtilmiş ise 72. maddeye göre, kıyas usulüyle tahakkuk yapılır.

2) Tüketimi doğru olarak kayıt edip etmediğinden şüphe edilerek, abone veya görevli memur tarafından kontrol edilmesi istenen su sayacının, ilgili Bakanlık teşkilatınca yapılan kontrolü sonucunda, bir neticeye varılamamış ise, 72. maddeye göre, kıyas usulüyle tahakkuk yapılır.

3) Sayacın hatalı çalıştığı, Ölçüler Ayar Şube Müdürlüğünce yapılan kontrol neticesinde tespit edilmiş ise, o döneme ait hatalı tahakkuka, gecikme zammı tahakkuk ettirilmez.

İnşaatlarda kullanılan suyun hesap edilmesi

MADDE 74 -1) İnşaat halindeki binalarda, yapının tamamlanmasına kadar inşaat tarifesi uygulanır.

a) İnşaat abonelerinden atık su bedeli alınmaz.

b) İnşaatı biten yapılarda, inşaat hesabı, sayaç muayene raporuna göre kesilir.

2) İnşaatı biten yapılarda, sayaç çalışıyor ve dışarıdan da bir müdahale yapılmamış ise, sayacın gösterdiği tüketim esas alınır. İnşaat süresince veya tahakkuk dönemlerinde sayacın çalışmadığının, tüketimi düzenli kaydetmediğinin, sayaca dış müdahalelerde bulunulduğunun tespit edildiği hallerde, en yakın dönem tüketimi veya yeni takılan sayacın tüketimi esas alınır. Böyle bir bilgi yok ise, yapı ruhsatında gösterilen toplam inşaat alanına göre, 1 m2 inşaat alanında 0.5 m3) su tüketileceği esasından hareketle kıyas usulü ile tahakkuk yapılır.

3) Ölçümlemeye tabi tutulan inşaatlarda, hazır beton ve taşıma suyu kullanıldığının, yasal belgelerle ispat edilmesi gerekir. Bu belgeler dikkate alınarak tahakkuk yapılır.

4) Daha önceden abonelik kaydı bulunan bir yapının yıkılması sonucu yerine, yeni inşaat yaptıranlar, MESKİ ile yeniden abonelik sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Aksi halde, suları kesilir. Abonelik şartlarının yerine getirilmesini müteakip suyu açılır.

5) İnşaatta imalat yapılmış ise, imalat esnasında kullanılan su miktarı hesaplanarak, ayrıca tahsil edilir. Bu miktar, inşaat hesabına dâhil edilmez.

6) İlk abone olduğu tarihten sonra, MESKİ'ye bilgi vermeden veya bildirilen yapı ruhsatı dışında, bitişik veya ayrı blok halinde inşaat yapan abonelerin suyu kesilerek, yönetmelik hükümleri gereğince işlem yapılır.

7) Abone olmadan inşaat yapanlar, inşaatı bittikten sonra MESKİ ’ye abone olmak için müracaat ettiklerinde, inşaat esnasında kullanılan suyu nereden ve nasıl temin ettiklerini ispat etmek zorundadırlar. Aksi halde, bu yönetmeliğin 74.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen esaslara göre kıyas usulüyle tahakkuk yapılır.

8) Yukarıdaki fıkralar gereğince, ölçümlemeye tabi tutulacak inşaatlarda, aşağıda belirtilen hususlar da dikkate alınır.

a) İnşaatın yapımında hazır beton veya taşıma su kullanılmış ve bu durum, resmi faturalarla belgelenmiş ise, ibraz edilen belgelerde gösterilen hazır beton veya taşıma suyu miktarına göre kullanılabilecek su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için tahakkuk edecek su miktarından düşülür.

b) İnşaatın yapımında kullanılan suyun tamamı veya bir kısmı, komşu aboneden, kuyudan veya bir başka kaynaktan temin edilmiş ve bu durum MESKİ görevlilerince bir tutanakla tespit edilmiş ise, bu şekilde temin edilen su miktarı hesaplanır ve bu miktar, inşaat için tahakkuk edecek su miktarından düşülür. Ancak, komşu aboneden alınan suyun tarifesi, inşaat tarifesinden düşük ise, aradaki fark tahakkuka ilave edilir.

Tahakkuklarda yapılması gereken düzeltme sebepleri.

Değişik 28.11.2014 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul Kararı ile;

MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Tahakkuklarda yapılması gereken düzeltme sebepleri 75. Maddesi 1. Fıkrası (ı) bendi değişiklik.

MADDE 75-1) Abonelerin, kendilerine veya adreslerine tebliğ edilen tüketim ihbarnamelerinde gösterilen bedele itiraz etmeleri sonucu, aşağıda belirtilen hususların tespiti halinde;

a) MESKİ elemanlarınca veya abone tarafından su sayaçlarının hatalı okunması durumunda,

b) İlgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen sayaç muayene raporunda, tüketim göstergesine itibar edilmeyeceğinin belirtilmesi durumunda,

c) Su sayaçlarının sökülmesi ve takılması esnasında, endekslerin hatalı tespit edilmesi halinde,

ç) Su sayacının durduğu kanaatine varılması, okunamaması, şebeke dışında başka bir kaynaktan su temin edildiğinin anlaşılması vb. nedenlerle, tahmini veya kıyas usulüyle tahakkuk yapılması durumunda,

d) Sayaç karışıklığından dolayı başka bir aboneye yanlışlıkla tahakkuk yapılması durumunda,

e) Mükerrer tahakkuk yapılması durumunda,

f) Kademe ayarlaması gerektiren durumlarda,

g) Abone türünün değiştiği veya kayıtlara yanlış geçtiği durumlarda,

h) Bilgisayar kayıtlarına, bilgilerin hatalı girilmesi durumunda,

ı)  Atık su bedeli alınmaması gereken abonelere ve inşaat abonelerine, atık su tahakkuk ettirilmesi durumunda,

Olarak değiştirilmiş ve (i) bendinden itibaren madde bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek (j) ve (k) bentleri eklenmiştir.

i) Sayaçlı veya sayaçsız su kullanımı nedeni ile tanzim edilen kaçak su/atıksu tutanakları ile ilgili olarak ücret tarifesinde belirtilen abonenin kullanım süresi ve miktarı, yada abonenin iş türünün yanlış tespiti ile oluşturulan hatalı tahakkuklarda.

j-) 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararı ile iptal edilmiştir. Bu madde hükmü 75/2’nci maddesinde yetkilendirme görevlileri belirtildiğinden buna göre işlem yapılmaktadır.

k) Sayacın endeksinin kontrolü sonucunda; hatalı olduğu iddia edilen okumayı yapan görevli, ilgili şef, ilgili şube müdürünün imzasının alınacağı bir okuma itiraz tutanağı düzenlenir. Tutanağa göre hatalı tahakkuk ile abonenin sayacının;

buharlı, bozuk olması vb. sebepleriyle okunamaması durumunda hatalı tahakkuklar düzeltilir. Bozuk sayaç okumaları için yapılan tahakkuklarda 75. Madde ve bu yönetmeliğin 65 madde hükümleri uygulanır.

1) Abonelerin sayaç ve vanalarında arıza tespit edildiğinde idare tarafından 2 nüsha düzenlenen bir iş emri ile sayaç ve/veya vana sökülüp, yerine yenisi takılır. İş emri aboneye imzalatılır ve bir nüshası aboneye bırakılır. Sayaç sökme takma bedeli ve/veya vana ve işçilik bedeli bir sonraki faturaya ilave edilir.

Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçları kurumca değiştirildiği taktirde su sayaç ücreti alınmaz. (En az 10 yıllık kullanım süresi dolmuş sayaçlar, bozuk sayaçlar, tamiratı mümkün olmayan sayaçlar vb.) (18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararı ile kaldırılmıştır)

Abonenin MESKİ standartlarına göre dışarıdan temin edeceği sayaçlar da işçilik bedeli karşılığında MESKİ personeli tarafından takılır.

Sayacın bozuk olduğu tahakkuk yapılırken tespit edilirse abonenin son tüketimi, “ortalama tahakkuk” miktarına göre hesaplanır, tahakkuk ettirilir ve bozuk sayaç ibaresi ile faturada bildirim yapılır. Vana işçilik bedeli; (3xİşçi/saat) + (1xŞoför/saat) formülü ile hesaplanır.

Bozuk sayaç ve vanaların değiştirilmesi, sayaçların muayeneye alınması, ön ödemeli (kartlı) sayaç takılması konusunda uygulanacak usul ve esaslar, bir yönerge ile düzenlenerek Yönetim Kurulunun tasdikinden sonra uygulamaya konulur.

Değişik 28.11.2014 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul Kararı ile;

MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Tahakkuklarda yapılması gereken düzeltme sebepleri 75 Maddesi (i) Fıkrasının 2 Bendi;

k-1 bendinin, “Abonelerin sayaç ve vanalarında arıza tespit edildiğinde idare tarafından 2 nüsha düzenlenen bir iş emri ile sayaç ve/veya vana sökülüp, yerine yenisi takılır. İş emri aboneye imzalatılır ve bir nüshası aboneye bırakılır. Sayaç sökme takma bedeli ve/veya vana ve işçilik bedeli bir sonraki faturaya ilave edilir.

Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçları kurumca değiştirildiği taktirde su sayaç ücreti alınmaz. (En az 10 yıllık kullanım süresi dolmuş sayaçlar, bozuk sayaçlar, tamiratı mümkün olmayan sayaçlar vb.)alınmaz’’ hükmünün kaldırılması,

Bu fıkra 65/23’ün teklif edilen hali içerisinde yerleştirildiğinden ve buna göre işlem yapılması düşünüldüğünden sadece bu fıkranın kaldırılması talep edilmektedir.

2) Merkez ve İlçelerde : 0-1000 m 3 ‘ e kadar olan (1000 m3 dahil) itiraz ve düzeltmeleri ilgili Şube Müdürünün kararı ile

Merkez ve İlçelerde : 1001-1500 m 3’ e kadar (1500 m3 dahil) itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri ilgili Şube Müdürü ve ilgili Daire Başkanının müşterek kararı ile.

Merkez ve İlçelerde: 1501-2000 m 3 ‘e kadar (2000 m3 dahil) ilgili Şube Müdürü, ilgili Daire Başkanı ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının kararı ile.

Merkez ve İlçelerde : 2000 m 3 ‘ üzeri itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri ilgili Şube Müdürü, ilgili Daire Başkanı, ilgili Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür onayı ile yapılır.

Madde 75/2 de tahakkukların m3 bazında iptallerinin karar makamları belirtilmiştir. (Değişiklik 18/09/2015 tarih ve 918 sayılı meclis kararına istinaden; )

MADDE 76-1) Tahsilat; MESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait vezneler, internet, MESKİ Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen Resmi ve özel kuruluşlar aracılığı ile yapılır.

2) Özel hallerde, MESKİ Yönetim Kurulu’nun yetki vereceği tahsildarlar aracılığıyla da mahallinde tahsilât yapılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Tatlı su çeşmelerinin mülkiyet hakkı

MADDE 77-1) MESKİ dışında, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yaptırılan tatlı su çeşmelerinin mülkiyeti, bu çeşmeler faaliyete geçince, idareye devredilmiş sayılır.

2) Tatlı su çeşmesi yaptıran gerçek veya tüzel kişiler, kendi isim, unvan ve amblemlerini, bu çeşmelere koyamazlar.

Teminat bedeli

MADDE 78-1) Sözleşmenin iptali durumunda güvence bedeli, MESKİ Genel Müdürlüğü ile olan bütün hesapların tasfiyesinden sonra geri verilir veya mahsup edilir.

Değişik 28.11.2014 tarih ve 10 sayılı Genel Kurul Kararı ile;

MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Son Hükümler Başlıklı 79. Maddesi.

Borçların taksitlendirilmesi

MADDE 79- 1) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87 – 88 maddelerine istinaden tahakkuk ettirilen su ve kanalizasyon tesislerine katılım payları, 2 yılda 4 eşit taksitte ödenir. Peşin ödemede yüzde yirmi beş indirim yapılır. Su ve atık su borçları, ilgilinin talebi üzerine, en fazla 6 taksit yapılabilir. Taksitlendirme Genel Müdürün onayı ile uygulanır. Ayrıca 6360 Sayılı yasa ile hizmet alanına giren yerlerde ilk endeksine ulaşılamayan sayaçlar için 1 Nisan 2014 tarihinden başlıyarak abone tipi bazından her ay 15 m3  baz alınarak tahakkuk oluşturulur. (Değişiklik : 14.03.2016 tarih ve 219 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile),

2) Genel Müdür bu yetkisini, ilgili birimin amirine devredebilir.

Tarifelerin onaylı ilanı

MADDE 80- 1) Yönetim Kurulunca tespit edilen tarifeler, Genel Kurulun onayına sunulur. Onaylanan tarifeler, mahalli bir gazetede veya İdarenin internet sitesinde ilan edilerek belirtilen tarihte uygulamaya başlanır.

Kaldırılan hükümler

MADDE 81-1) Bu Yönetmeliğin kabulüyle, önceki Tarifeler Yönetmeliği hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük

MADDE 82-1) Bu Yönetmelik Genel Kurul’un kabul tarihinden sonra, İdarenin internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 83-1) Bu yönetmeliği, MESKİ Genel Müdürü yürütür.