İmza Yetkileri Yönergesi

T.C.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

(30/04/2015 TARİH VE 93 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA KABUL EDİLMİŞTİR.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam ve Dayanak 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için ilgili görevlilere, statülerine uygun olarak imza yetkisi verilmesi hususunda uygulanacak usul ve esasları tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

(2) Bu Yönerge; MESKİ Genel Müdürlüğü personelinin kadro unvanı ve ifa ettiği göreve göre imza yetkilerinin belirlenmesine ve bu çerçevedeki uygulama esaslarına dair hususları ihtiva eder.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (a) ve (h) bentleri ile 11 inci maddesinin son fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) 1.Hukuk Müşaviri: MESKİ Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirini,

b) Birim Amiri: Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Birimi Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Şube Müdürünü,

c) Daire Başkanı: MESKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarını,

ç) Genel Müdür Yardımcısı: MESKİ Genel Müdür Yardımcılarını,

d) Genel Müdür: MESKİ Genel Müdürünü,

e) Hukuk Müşaviri: MESKİ Hukuk Müşavirlerini,

f) İç Denetçi: MESKİ İç Denetçilerini,

g) İç Denetim Birimi Başkanı: MESKİ İç Denetim Birimi Başkanını,

ğ) İdare/Kurum: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresini (MESKİ),

h) Şube Müdürü: Daire Başkanlarına bağlı olarak görev yapan ve diğer şube müdürlerini,

ı) Müfettiş: MESKİ Teftiş Kurulu Müfettişlerini,

i) Teftiş kurulu başkanı: MESKİ Teftiş Kurulu Başkanını,

j) Yönerge: MESKİ İmza Yetkileri Yönergesini, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmza Yetkilerinin Kullanımı ve Devrine İlişkin Usul ve Esaslar

İmza yetkilerinin kullanımı ve devri ile yazışmalara ilişkin genel hususlar

MADDE 4- (1) İmza yetkilerinin kullanımı ve devredilmesinde;

a) Bürokratik işlemlerin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması için yetki devri yapılabilir.

b) Yetki devri yapılırken, yetki devredilen kişinin liyakati, sorumluluk alanları ve görevi gözetilir.

c) Yetki devredilen kişi, kendisine devredilen yetkiyi bir başkasına devredemez.

ç) Üst makamlarca bilinmesi gereken hususlara yazılarda tam olarak yer verilir.

d) İmza yetkilerinin kullanımı ve devrine ilişkin esaslara göre uygulama yapılmasından ilgili birim amirleri sorumludur.

e) Birim amirleri, birimlerinden çıkan yazılarla ilgili her türlü iş ve işlemlerden ve yazıların içeriğinden sorumludur.

f) Yetkilinin izin, hastalık, görev gibi sebeplerle görevinin başında bulunamadığı durumlarda imza yetkisi; vekili veya kendisine yetki devredilmiş olan görevli tarafından kullanılır.

g) Yazılar, ekleri ile birlikte imzaya sunulur.

ğ) Devredilen yetki, her aşamada yetki devri yapan tarafından geri alınabilir.

h) Yetki kullanan, kullandığı yetki çerçevesinde doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

ı) Genel Müdürlük Makamına arz edilecek yazılar; Genel Müdür Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Daire Başkanları ve/veya Müdürlerin imzası ile doğrudan; Genel Müdür Yardımcılığına bağlı birimlerin yazıları ise ilgili Genel Müdür Yardımcısının imzası ile sunulur.

i) Genel Müdür Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları; ayrıca görev, yetki ve sorumluluk dâhilinde İç Denetçi, Müfettiş ve Hukuk Müşaviri İdare birimleri ile doğrudan yazışma yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İmza ve Onay Makamları ile Bunlar Tarafından İmzalanacak Yazılar

Genel Müdür tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 5- (1) Genel Müdür tarafından;

a) Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Yüksek Yargı Organı Başkanı, Bakan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Müsteşar, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşar Yardımcısı, Müsteşarlık seviyesindeki İdarelerin Başkan ve Yardımcıları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Başkanı ve bunların Başkan Yardımcıları, Kuvvet ve Ordu Komutanı, Ülke genelinde görev yapan Genel Müdür, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü, Kaymakam, İlçe Belediye Başkanı, YÖK Başkanı, Kamu İhale Kurumu, Üniversite Rektörü, Akademi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Defterdar, Banka Genel Müdürü, Sendika Konfederasyon Başkanı, Sendika Genel Başkanı, Baro ve Oda Başkanı ile Dış Ülke Temsilcileri tarafından imzalanmış yazılara verilecek kurumsal cevap yazıları ve aynı makam ve mercilere hitaben düzenlenen yazılar,

b) Devlet arazisinin tahsisi ile ilgili talep yazıları, kamulaştırma teklif yazıları, ihale onayları, ihale komisyonu teşkili yazıları,

c) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul gündemine arz ve tevdii edilecek hususlara ilişkin yazılar,

ç) İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme, araştırma, soruşturma, danışmanlık, denetim ve teftiş yapılması hususlarına ilişkin taleplerin onayı ve görev emirleri,

d) Genel Müdür Yardımcıları tarafından imzalanacakların haricindeki dava açılması ile ilgili onay yazıları,

e) Personelin yurt dışı görevlendirme onayı ile Genel Müdürlük Makamına doğrudan bağlı personelin yurt içi görevlendirme onayı,

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılma görevlendirme onayları,

g) Doğrudan bağlı personelin izin ve vekâlet onayları ile Genel Müdür Yardımcılarınca teklif edilen Daire Başkanları ve Genel Müdür Yardımcılarına doğrudan bağlı Müdürlerin izin ve vekâlet edecek personelin onayları,

ğ) Personelin ücretsiz izne ayrılma ve ücretsiz izin dönüş onayları,

h) Yetki limitleri dâhilinde işçi personelin fazla mesai ücret onayları,

ı) Memur personelin derece terfi, intibak, naklen tayin ve emeklilik onayı,

i) Çalışma ve Disiplin Kurulunun teşkili ile ilgili olur alınması ve kararların onayı,

j) Konut tahsis komisyonunun teşkili onayı,

k) 2560 Sayılı İSKİ Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevler ile ilgili yazılar,

l) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve buna ilişkin mevzuat kapsamındaki geçici görevlendirme olurları,

m) Bankalararası hesaplardan yapılan Elektronik Fon Transferleri (EFT) ve havale yazıları ile alâkalı yazışmalar,

n) Satın Alma Talep Formu olurları,

o )Feshedilen ihalelerin teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi onayı,

ö) İhale yetkilisince onaylanan ihalelerin İdare adına imzalanması gereken ihale sözleşmeleri ve sözleşmeye davet yazıları,

p) Muayene, kabul ve tesellüm komisyonu oluşturulması onay yazıları,

r) Kontrol teşkilatının oluşturulması onay yazıları,

s) Kesinleşen ihale kararlarının katılımcı firmalara bildirilmesine ilişkin yazılar,

ş) Geçici ve kesin kabul komisyonunun oluşturulması onayları ile geçici ve kesin kabul tutanakları onay yazıları,

t) MESKİ dışındaki kurumlarca İdarenin görev alanına giren işlere ilişkin imalatların geçici ve kesin kabul komisyonlarına İdare personeli görevlendirme onay yazıları,

u) İş bitirme belgesi yazıları,

ü) Yer teslim tutanağı onayları,

v) Genel Müdürlük Makamına bağlı birim personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

y) Yüksekokul müdürlükleri, eğitim kurumları, vakıf, dernekler ile Yönergenin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (n) bendindeki hususların dışında muhtarlıklara hitaben düzenlenen yazılar, İmzalanır.

Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 6- (1) Genel Müdürün; sevki ve idaresi hususunda yetki devrinde bulunduğu birim ve hususlar kapsamında yetki devrinde bulunulan Genel Müdür Yardımcısı tarafından;

a) Vali Yardımcılıkları, Valilik Birimleri, Müsteşarlıklara ve Müsteşarlık seviyesindeki Başkanlıklara bağlı Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılıkları, Genel Müdürlüklerin Genel Müdür Yardımcılıkları ile bölge ve İl Müdürlükleri, Fakülte Dekanlıkları, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve İlçe Belediye Başkan Yardımcılıkları Makamlarına hitaben düzenlenen yazılar,

b) Kendisine bağlı birimlerin yazışma evrakları,

c) Genel Müdürlükler hariç, bankalar ve çeşitli kuruluşlara hitaben düzenlenen yazılar,

ç) Sendikalarla ilgili yazışmalar,

d) İş talimatları ile ilgili yapılan yazışmalar,

e) Firmalara verilen deşarj ruhsatları,

f) Sevk ve idaresine tabi harcama birimlerine verilen talimat yazıları,

g) 1. Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulmasına ilişkin talep yazıları ile İdare alacakları, hasar bedelleri ve kamulaştırma konularında dava açılmasına ilişkin olur yazıları,

ğ) Eğitim amaçlı görevlendirmeler hariç; personelin yurt içi görevlendirme yazıları,

h) Kendisine bağlı birim personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

ı) Bağlı Şube Müdürlerinin izin onayları ile doğrudan bağlı Şube Müdürleri ile Daire Başkanlarının Genel Müdürlük Makamına izin ve yerine vekâlet edecek personelin teklif yazıları,

i) Yetki limitleri dâhilinde işçi personelin fazla mesai ücret onayları,

j) Sivil Savunma Planlarıyla ilgili yazılar,

k) Diğer ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevlere ilişkin yazılar, İmzalanır.

İç Denetim Birimi Başkanı tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 7- (1) İç Denetim Birimi Başkanı tarafından;

a) Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen iç denetim faaliyetleri kapsamındaki inceleme, araştırma, denetim ve danışmanlık talimatlarının yürütülmesi çerçevesinde İç denetçilerin görevlendirilmesine ilişkin yazılar,

b) İç Denetçiler tarafından düzenlenen denetim raporlarının Genel Müdürlük Makamına sunulmasına ilişkin takdim yazıları,

c) İç Denetçiler tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlük Makamınca onaylanan raporların bilgi ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesi yazıları,

ç) Taslak yönetmelik, yönerge ve genelgelere ilişkin İç Denetçiler tarafından verilen görüşlerin Genel Müdürlük Makamına sunulmasına ilişkin yazılar,

d) İç Denetim faaliyetleri kapsamında İç Denetim Koordinasyon Kurulu ile İç Denetim Birimi Başkanlığı arasında doğrudan gönderilen yazılar,

e) İç Denetim faaliyetleri kapsamında Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlarla Genel Müdürlük Makamı imzasıyla yapılması gereken yazışmaların işlemli nüshaları,

f) İç Denetim Birimi Başkanlığı personelini ilgilendiren hususlarda ilgili birimlerle yapılacak yazışmalar,

g) İç Denetçiler ile idari personelin izin ve özlük hakları ile ilgili onay ve yazışmalar,

ğ) İç Denetim Birimi Başkanlığı personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

h) İç Denetim Birimi Başkanlığının iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,

ı) Eğitim amaçlı görevlendirmeler hariç; İç Denetçilerin yurt içi görevlendirme yazıları,

i) İç denetim mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar İmzalanır.

İç Denetçi tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 8- (1) İç Denetçi tarafından;

a) Görevlendirildikleri inceleme, denetim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında ilgili birimlerle yapılan yazışmalar, 

b) İdarenin genel işleyişiyle ilgili her türlü teklif ve değerlendirmelerin doğrudan Genel Müdüre sunulması yazıları,

c) İç denetim görevinin yürütülmesiyle ilgili ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgelerin ilgili birimlerden istenmesi ve iletilmesi yazıları,

ç) İç denetim mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar İmzalanır. 

Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 9- (1) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından;

a) Teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesindeki Genel Müdürlük Makamı olurları gereği Müfettiş görevlendirilmesine ilişkin görev emri yazıları,

b) Müfettişler tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma neticesinde düzenlenen raporların Genel Müdürlük Makamına sunulmasına ilişkin yazılar,

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapan Müfettiş ve diğer personelin izin ve özlük haklarına ilişkin yazı ve onaylar, 

ç) Harcama yetkilisi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde düzenlenen ödeme emirlerine ilişkin yazılar,

d) Teftiş Kurulu Başkanlığının iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,

e) Teftiş Kurulu Başkanlığı personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

f) Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve diğer mevzuat çerçevesindeki yazı ve yazışmalar İmzalanır.

Müfettiş tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 10- (1) Müfettiş tarafından; görevlendirildikleri inceleme, araştırma, soruşturma, teftiş ve denetim faaliyetleri kapsamında ilgili birimlerle yapılması uygun görülen yazışmalar imzalanır.

1.Hukuk Müşaviri tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 11- (1) 1. Hukuk Müşaviri tarafından;

a) Davalı ve davacı sıfatıyla takip olunan davalarda karşı tarafa ödenecek vekâlet ücreti, yargılama giderleri ile 1.Hukuk Müşavirliği personel giderleri ve ilgili bütün tahakkuk belgelerini harcama yetkilisi sıfatıyla imzalamak, mahkeme kararlarını temyizden sarfı nazar teklif yazıları, tashihi karar onayları,

b) Müşavirliğin görev konuları ile ilgili olarak MESKİ içindeki tüm birimler MESKİ dışında tüm idari, yargı mercileri, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili yazışmalar,

c) Müşavirliğin görev konuları ile ilgili olarak tüm adli-idari merciiler, Valilik, Kaymakamlık, kamu kurumları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile yapılacak yazışmalar,

ç) 1.Hukuk Müşavirliği personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

d) 1.Hukuk Müşavirliği personelinin yıllık izin onayları,

e) 1. Hukuk Müşavirliği personelinin yurt içi görevlendirme onay yazıları,

f) Kamu kurum ve kuruluşları, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediye Başkanlıklarının 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri veya Hukuk İşleri Müdürü imzası ile gelen yazılara verilecek cevaplar,

g) Hukuk Müşavirlerinin iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin İç Çalışma Talimatı ve ilgili yazılar,

ğ) MESKİ 1.Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve Yetki ve Sorumluluk ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar, İmzalanır.

Hukuk Müşaviri tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 12- (1) Hukuk Müşaviri tarafından;

a) Kurum içi yazışmalar,

b) Hukuk Müşavirliğinin sevk ve idaresindeki personelin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

c) Sevk ve idaresindeki personelin izin onayları,

ç) Sevk ve idaresindeki avukat ve idari personelin iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,

d) Üst amirin imzasını gerektiren yazıların parafları,

e) İlgili mevzuatla, MESKİ 1.Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve Yetki ve Sorumluluk ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile yetki verilmiş konulardaki yazı ve yazışmalar İmzalanır.

Daire Başkanı tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 13- (1) Daire Başkanı tarafından;

a)) Adli, idari, güvenlik, sosyal güvenlik, sağlık, mesleki ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, 

b) İdarenin diğer birimlerinden gelen ve bunlara hitaben yazılan yazılar,

c) İnceleme, araştırma, teftiş, denetim, soruşturma, danışmanlık, hukuki görüş sorma kapsamında; İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve 1.Hukuk Müşavirliğine gönderilmek üzere düzenlenen Makama teklif yazıları,

ç)Yüksekokul müdürlükleri, eğitim kurumları, vakıf, dernekler ile ilgili yazışmalar,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla ilgili düzenlenen yazılar,

e) Harcama yetkilisi görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında düzenlenen ödeme emirleri ve avans onayları,

f) İdari şartname ve teknik şartname onayları ile bunlara ilişkin değişiklik teklif yazı ve onayları,

g) İş programı, hakediş raporu, yeni birim fiyat analizlerine ilişkin tutanak ve onaylar,

ğ) Sarf malzeme talep fişleri ve malzeme talep formları,

h) Daire Başkanlığı personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

ı) Yatırım programlarının teklif yazıları,

i) İhale işlemlerini gerçekleştiren birimlerle koordineli olarak Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil olan hususlara ilişkin hazırlanan ihale sözleşmesinin işlemli nüshası ve kesin teminatın iadesi yazıları,

j) Sevk ve idaresindeki birim amirlerinin yıllık, mazeret ve sağlık izinlerine ilişkin onaylar,

k) Kendisine bağlı müdürlüklerin iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,

l) Üst amir ile birlikte imzalanması gereken yazılar,

m) Özel hizmet tazminat onayı,

n) İdare alacaklarının tahsili için duyulan bilgi ve belge teminine yönelik ilgili belediye, meslek odası, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü ve muhtarlıklar ile yapılması gerekli yazışmaları,

o) MESKİ Esas Yönetmeliği, Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar İmzalanır.

Şube Müdürü tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 14- (1) Şube Müdürlüklerinin; Bağlı oldukları Makamın onayını gerektirmeyen ve birimlerinin faaliyet alanına ilişkin hususlarda İdarenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdür imzasıyla doğrudan yapılır.

(2) Harcama birimi olan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil olan hususlara ilişkin hazırlanan ihale sözleşmesinin işlemli nüshası, İhale işlemlerini gerçekleştiren birimlerle koordineli olarak; Harcama Yetkilisi olan Müdür tarafından imzalanır.

(3) Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerince; diğer kurum ve birimler ile olan yazışmalar, bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı vasıtasıyla yapılır. Ancak; personel tayinini, mali ödemeyi, icrai faaliyeti gerektirmeyen ve hukuki bir hususu ihtiva etmeyen bilgi mahiyetindeki yazışmalar diğer Müdürlükler ile doğrudan yapılabilir.

(4) Abone İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri ilgili Daire Başkanının onayı doğrultusunda abonelik hizmetleri ile sınırlı olmak kaydıyla Daire Başkanının belirleyeceği konularda yazışma yapabilir.

(5) Müdürlük personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri Müdür tarafından imzalanır.

(6) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bunlara ilişkin diğer mevzuat çerçevesindeki taleplerin cevaplandırılmasına yönelik iç ve dış yazışmalar Halkla İlişkiler Şube Müdürü tarafından imzalanır. 

(7) MESKİ Esas Yönetmeliği, Görev ve Çalışma Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar

İlgili Şube Müdürü tarafından imzalanır.

İhale birimi tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 15- (1) İlgili harcamacı birimler tarafından İhale Onay Belgesine bağlanıp İhale Birimine gönderilen dosyalar ile ilgili olarak sözleşmenin imzalanıp ilgili birime gönderilmesi safhasına kadarki bütün iş ve işlemler İhale birimi Yöneticisi tarafından imzalanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönergede yer almayan hususlar

MADDE 16- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Müdürlük Makamı tarafından bu hususta gerekli düzenlemeler iç genelgeler vasıtasıyla yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 17- (1) 25.06.2009 tarihli ve 2009/77 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen MESKİ İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönerge; Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) İş bu Yönerge Genel Müdür tarafından yürütülür.

T.C.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

(30/04/2015 TARİH VE 93 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA KABUL EDİLMİŞTİR.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam ve Dayanak 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için ilgili görevlilere, statülerine uygun olarak imza yetkisi verilmesi hususunda uygulanacak usul ve esasları tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

(2) Bu Yönerge; MESKİ Genel Müdürlüğü personelinin kadro unvanı ve ifa ettiği göreve göre imza yetkilerinin belirlenmesine ve bu çerçevedeki uygulama esaslarına dair hususları ihtiva eder.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 2560 sayılı İSKİ Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (a) ve (h) bentleri ile 11 inci maddesinin son fıkrasına istinaden hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) 1.Hukuk Müşaviri: MESKİ Genel Müdürlüğü 1.Hukuk Müşavirini,

b) Birim Amiri: Genel Müdür Yardımcısı, İç Denetim Birimi Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Şube Müdürünü,

c) Daire Başkanı: MESKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarını,

ç) Genel Müdür Yardımcısı: MESKİ Genel Müdür Yardımcılarını,

d) Genel Müdür: MESKİ Genel Müdürünü,

e) Hukuk Müşaviri: MESKİ Hukuk Müşavirlerini,

f) İç Denetçi: MESKİ İç Denetçilerini,

g) İç Denetim Birimi Başkanı: MESKİ İç Denetim Birimi Başkanını,

ğ) İdare/Kurum: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresini (MESKİ),

h) Şube Müdürü: Daire Başkanlarına bağlı olarak görev yapan ve diğer şube müdürlerini,

ı) Müfettiş: MESKİ Teftiş Kurulu Müfettişlerini,

i) Teftiş kurulu başkanı: MESKİ Teftiş Kurulu Başkanını,

j) Yönerge: MESKİ İmza Yetkileri Yönergesini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmza Yetkilerinin Kullanımı ve Devrine İlişkin Usul ve Esaslar

İmza yetkilerinin kullanımı ve devri ile yazışmalara ilişkin genel hususlar

MADDE 4- (1) İmza yetkilerinin kullanımı ve devredilmesinde;

a) Bürokratik işlemlerin azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması için yetki devri yapılabilir.

b) Yetki devri yapılırken, yetki devredilen kişinin liyakati, sorumluluk alanları ve görevi gözetilir.

c) Yetki devredilen kişi, kendisine devredilen yetkiyi bir başkasına devredemez.

ç) Üst makamlarca bilinmesi gereken hususlara yazılarda tam olarak yer verilir.

d) İmza yetkilerinin kullanımı ve devrine ilişkin esaslara göre uygulama yapılmasından ilgili birim amirleri sorumludur.

e) Birim amirleri, birimlerinden çıkan yazılarla ilgili her türlü iş ve işlemlerden ve yazıların içeriğinden sorumludur.

f) Yetkilinin izin, hastalık, görev gibi sebeplerle görevinin başında bulunamadığı durumlarda imza yetkisi; vekili veya kendisine yetki devredilmiş olan görevli tarafından kullanılır.

g) Yazılar, ekleri ile birlikte imzaya sunulur.

ğ) Devredilen yetki, her aşamada yetki devri yapan tarafından geri alınabilir.

h) Yetki kullanan, kullandığı yetki çerçevesinde doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

ı) Genel Müdürlük Makamına arz edilecek yazılar; Genel Müdür Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Daire Başkanları ve/veya Müdürlerin imzası ile doğrudan; Genel Müdür Yardımcılığına bağlı birimlerin yazıları ise ilgili Genel Müdür Yardımcısının imzası ile sunulur.

i) Genel Müdür Yardımcıları, İç Denetim Birimi Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları; ayrıca görev, yetki ve sorumluluk dâhilinde İç Denetçi, Müfettiş ve Hukuk Müşaviri İdare birimleri ile doğrudan yazışma yaparlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İmza ve Onay Makamları ile Bunlar Tarafından İmzalanacak Yazılar

Genel Müdür tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 5- (1) Genel Müdür tarafından;

a) Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Yüksek Yargı Organı Başkanı, Bakan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Müsteşar, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşar Yardımcısı, Müsteşarlık seviyesindeki İdarelerin Başkan ve Yardımcıları, Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Başkanı ve bunların Başkan Yardımcıları, Kuvvet ve Ordu Komutanı, Ülke genelinde görev yapan Genel Müdür, Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü, Kaymakam, İlçe Belediye Başkanı, YÖK Başkanı, Kamu İhale Kurumu, Üniversite Rektörü, Akademi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Defterdar, Banka Genel Müdürü, Sendika Konfederasyon Başkanı, Sendika Genel Başkanı, Baro ve Oda Başkanı ile Dış Ülke Temsilcileri tarafından imzalanmış yazılara verilecek kurumsal cevap yazıları ve aynı makam ve mercilere hitaben düzenlenen yazılar,

b) Devlet arazisinin tahsisi ile ilgili talep yazıları, kamulaştırma teklif yazıları, ihale onayları, ihale komisyonu teşkili yazıları,

c) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul gündemine arz ve tevdii edilecek hususlara ilişkin yazılar,

ç) İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme, araştırma, soruşturma, danışmanlık, denetim ve teftiş yapılması hususlarına ilişkin taleplerin onayı ve görev emirleri,

d) Genel Müdür Yardımcıları tarafından imzalanacakların haricindeki dava açılması ile ilgili onay yazıları,

e) Personelin yurt dışı görevlendirme onayı ile Genel Müdürlük Makamına doğrudan bağlı personelin yurt içi görevlendirme onayı,

f) Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerine katılma görevlendirme onayları,

g) Doğrudan bağlı personelin izin ve vekâlet onayları ile Genel Müdür Yardımcılarınca teklif edilen Daire Başkanları ve Genel Müdür Yardımcılarına doğrudan bağlı Müdürlerin izin ve vekâlet edecek personelin onayları,

ğ) Personelin ücretsiz izne ayrılma ve ücretsiz izin dönüş onayları,

h) Yetki limitleri dâhilinde işçi personelin fazla mesai ücret onayları,

ı) Memur personelin derece terfi, intibak, naklen tayin ve emeklilik onayı,

i) Çalışma ve Disiplin Kurulunun teşkili ile ilgili olur alınması ve kararların onayı,

j) Konut tahsis komisyonunun teşkili onayı,

k) 2560 Sayılı İSKİ Kanunu ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevler ile ilgili yazılar,

l) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve buna ilişkin mevzuat kapsamındaki geçici görevlendirme olurları,

m) Bankalararası hesaplardan yapılan Elektronik Fon Transferleri (EFT) ve havale yazıları ile alâkalı yazışmalar,

n) Satın Alma Talep Formu olurları,

o) Feshedilen ihalelerin teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi onayı,

ö) İhale yetkilisince onaylanan ihalelerin İdare adına imzalanması gereken ihale sözleşmeleri ve sözleşmeye davet yazıları,

p) Muayene, kabul ve tesellüm komisyonu oluşturulması onay yazıları,

r) Kontrol teşkilatının oluşturulması onay yazıları,

s) Kesinleşen ihale kararlarının katılımcı firmalara bildirilmesine ilişkin yazılar,

ş) Geçici ve kesin kabul komisyonunun oluşturulması onayları ile geçici ve kesin kabul tutanakları onay yazıları,

t) MESKİ dışındaki kurumlarca İdarenin görev alanına giren işlere ilişkin imalatların geçici ve kesin kabul komisyonlarına İdare personeli görevlendirme onay yazıları,

u) İş bitirme belgesi yazıları,

ü) Yer teslim tutanağı onayları,

v) Genel Müdürlük Makamına bağlı birim personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

y) Yüksekokul müdürlükleri, eğitim kurumları, vakıf, dernekler ile Yönergenin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (n) bendindeki hususların dışında muhtarlıklara hitaben düzenlenen yazılar, İmzalanır.

Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 6- (1) Genel Müdürün; sevki ve idaresi hususunda yetki devrinde bulunduğu birim ve hususlar kapsamında yetki devrinde bulunulan Genel Müdür Yardımcısı tarafından;

a) Vali Yardımcılıkları, Valilik Birimleri, Müsteşarlıklara ve Müsteşarlık seviyesindeki Başkanlıklara bağlı Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılıkları, Genel Müdürlüklerin Genel Müdür Yardımcılıkları ile bölge ve İl Müdürlükleri, Fakülte Dekanlıkları, Vergi Dairesi Müdürlükleri ve İlçe Belediye Başkan Yardımcılıkları Makamlarına hitaben düzenlenen yazılar,

b) Kendisine bağlı birimlerin yazışma evrakları,

c) Genel Müdürlükler hariç, bankalar ve çeşitli kuruluşlara hitaben düzenlenen yazılar,

ç) Sendikalarla ilgili yazışmalar,

d) İş talimatları ile ilgili yapılan yazışmalar,

e) Firmalara verilen deşarj ruhsatları,

f) Sevk ve idaresine tabi harcama birimlerine verilen talimat yazıları,

g) 1. Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulmasına ilişkin talep yazıları ile İdare alacakları, hasar bedelleri ve kamulaştırma konularında dava açılmasına ilişkin olur yazıları,

ğ) Eğitim amaçlı görevlendirmeler hariç; personelin yurt içi görevlendirme yazıları,

h) Kendisine bağlı birim personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

ı) Bağlı Şube Müdürlerinin izin onayları ile doğrudan bağlı Şube Müdürleri ile Daire Başkanlarının Genel Müdürlük Makamına izin ve yerine vekâlet edecek personelin teklif yazıları,

i) Yetki limitleri dâhilinde işçi personelin fazla mesai ücret onayları,

j) Sivil Savunma Planlarıyla ilgili yazılar,

k) Diğer ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevlere ilişkin yazılar, İmzalanır.

İç Denetim Birimi Başkanı tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 7- (1) İç Denetim Birimi Başkanı tarafından;

a) Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen iç denetim faaliyetleri kapsamındaki inceleme, araştırma, denetim ve danışmanlık talimatlarının yürütülmesi çerçevesinde İç denetçilerin görevlendirilmesine ilişkin yazılar,

b) İç Denetçiler tarafından düzenlenen denetim raporlarının Genel Müdürlük Makamına sunulmasına ilişkin takdim yazıları,

c) İç Denetçiler tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlük Makamınca onaylanan raporların bilgi ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesi yazıları,

ç) Taslak yönetmelik, yönerge ve genelgelere ilişkin İç Denetçiler tarafından verilen görüşlerin Genel Müdürlük Makamına sunulmasına ilişkin yazılar,

d) İç Denetim faaliyetleri kapsamında İç Denetim Koordinasyon Kurulu ile İç Denetim Birimi Başkanlığı arasında doğrudan gönderilen yazılar,

e) İç Denetim faaliyetleri kapsamında Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve diğer kurumlarla Genel Müdürlük Makamı imzasıyla yapılması gereken yazışmaların işlemli nüshaları,

f) İç Denetim Birimi Başkanlığı personelini ilgilendiren hususlarda ilgili birimlerle yapılacak yazışmalar,

g) İç Denetçiler ile idari personelin izin ve özlük hakları ile ilgili onay ve yazışmalar,

ğ) İç Denetim Birimi Başkanlığı personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

h) İç Denetim Birimi Başkanlığının iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,

ı) Eğitim amaçlı görevlendirmeler hariç; İç Denetçilerin yurt içi görevlendirme yazıları,

i) İç denetim mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar İmzalanır.

İç Denetçi tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 8- (1) İç Denetçi tarafından;

a) Görevlendirildikleri inceleme, denetim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında ilgili birimlerle yapılan yazışmalar, 

b) İdarenin genel işleyişiyle ilgili her türlü teklif ve değerlendirmelerin doğrudan Genel Müdüre sunulması yazıları,

c) İç denetim görevinin yürütülmesiyle ilgili ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgelerin ilgili birimlerden istenmesi ve iletilmesi yazıları,

ç) İç denetim mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar İmzalanır. 

Teftiş Kurulu Başkanı tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 9- (1) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından;

a) Teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesindeki Genel Müdürlük Makamı olurları gereği Müfettiş görevlendirilmesine ilişkin görev emri yazıları,

b) Müfettişler tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yapılan teftiş, inceleme ve soruşturma neticesinde düzenlenen raporların Genel Müdürlük Makamına sunulmasına ilişkin yazılar,

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yapan Müfettiş ve diğer personelin izin ve özlük haklarına ilişkin yazı ve onaylar, 

ç) Harcama yetkilisi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde düzenlenen ödeme emirlerine ilişkin yazılar,

d) Teftiş Kurulu Başkanlığının iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,

e) Teftiş Kurulu Başkanlığı personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

f) Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve diğer mevzuat çerçevesindeki yazı ve yazışmalar İmzalanır.

Müfettiş tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 10- (1) Müfettiş tarafından; görevlendirildikleri inceleme, araştırma, soruşturma, teftiş ve denetim faaliyetleri kapsamında ilgili birimlerle yapılması uygun görülen yazışmalar imzalanır.

1.Hukuk Müşaviri tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 11- (1) 1. Hukuk Müşaviri tarafından;

a) Davalı ve davacı sıfatıyla takip olunan davalarda karşı tarafa ödenecek vekâlet ücreti, yargılama giderleri ile 1.Hukuk Müşavirliği personel giderleri ve ilgili bütün tahakkuk belgelerini harcama yetkilisi sıfatıyla imzalamak, mahkeme kararlarını temyizden sarfı nazar teklif yazıları, tashihi karar onayları,

b) Müşavirliğin görev konuları ile ilgili olarak MESKİ içindeki tüm birimler MESKİ dışında tüm idari, yargı mercileri, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili yazışmalar,

c) Müşavirliğin görev konuları ile ilgili olarak tüm adli-idari merciiler, Valilik, Kaymakamlık, kamu kurumları, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile yapılacak yazışmalar,

ç) 1.Hukuk Müşavirliği personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

d) 1.Hukuk Müşavirliği personelinin yıllık izin onayları,

e) 1. Hukuk Müşavirliği personelinin yurt içi görevlendirme onay yazıları,

f) Kamu kurum ve kuruluşları, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediye Başkanlıklarının 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri veya Hukuk İşleri Müdürü imzası ile gelen yazılara verilecek cevaplar,

g) Hukuk Müşavirlerinin iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin İç Çalışma Talimatı ve ilgili yazılar,

ğ) MESKİ 1.Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve Yetki ve Sorumluluk ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar,

İmzalanır.

Hukuk Müşaviri tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 12- (1) Hukuk Müşaviri tarafından;

a) Kurum içi yazışmalar,

b) Hukuk Müşavirliğinin sevk ve idaresindeki personelin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

c) Sevk ve idaresindeki personelin izin onayları,

ç) Sevk ve idaresindeki avukat ve idari personelin iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,

d) Üst amirin imzasını gerektiren yazıların parafları,

e) İlgili mevzuatla, MESKİ 1.Hukuk Müşavirliğinin Teşkilat Görev ve Yetki ve Sorumluluk ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile yetki verilmiş konulardaki yazı ve yazışmalar

İmzalanır.

Daire Başkanı tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 13- (1) Daire Başkanı tarafından;

a)) Adli, idari, güvenlik, sosyal güvenlik, sağlık, mesleki ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, 

b) İdarenin diğer birimlerinden gelen ve bunlara hitaben yazılan yazılar,

c) İnceleme, araştırma, teftiş, denetim, soruşturma, danışmanlık, hukuki görüş sorma kapsamında; İç Denetim Birimi Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve 1.Hukuk Müşavirliğine gönderilmek üzere düzenlenen Makama teklif yazıları,

ç)Yüksekokul müdürlükleri, eğitim kurumları, vakıf, dernekler ile ilgili yazışmalar,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla ilgili düzenlenen yazılar,

e) Harcama yetkilisi görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında düzenlenen ödeme emirleri ve avans onayları,

f) İdari şartname ve teknik şartname onayları ile bunlara ilişkin değişiklik teklif yazı ve onayları,

g) İş programı, hakediş raporu, yeni birim fiyat analizlerine ilişkin tutanak ve onaylar,

ğ) Sarf malzeme talep fişleri ve malzeme talep formları,

h) Daire Başkanlığı personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri,

ı) Yatırım programlarının teklif yazıları,

i) İhale işlemlerini gerçekleştiren birimlerle koordineli olarak Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil olan hususlara ilişkin hazırlanan ihale sözleşmesinin işlemli nüshası ve kesin teminatın iadesi yazıları,

j) Sevk ve idaresindeki birim amirlerinin yıllık, mazeret ve sağlık izinlerine ilişkin onaylar,

k) Kendisine bağlı müdürlüklerin iç hizmet akışı ve düzenlenmesine ilişkin yazılar,

l) Üst amir ile birlikte imzalanması gereken yazılar,

m) Özel hizmet tazminat onayı,

n) İdare alacaklarının tahsili için duyulan bilgi ve belge teminine yönelik ilgili belediye, meslek odası, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü ve muhtarlıklar ile yapılması gerekli yazışmaları,

o) MESKİ Esas Yönetmeliği, Daire Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar İmzalanır.

Şube Müdürü tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 14- (1) Şube Müdürlüklerinin; Bağlı oldukları Makamın onayını gerektirmeyen ve birimlerinin faaliyet alanına ilişkin hususlarda İdarenin diğer birimleriyle olan yazışmaları Müdür imzasıyla doğrudan yapılır.

(2) Harcama birimi olan Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarına dâhil olan hususlara ilişkin hazırlanan ihale sözleşmesinin işlemli nüshası, İhale işlemlerini gerçekleştiren birimlerle koordineli olarak; Harcama Yetkilisi olan Müdür tarafından imzalanır.

(3) Daire Başkanlıklarına bağlı Şube Müdürlüklerince; diğer kurum ve birimler ile olan yazışmalar, bağlı bulunduğu Daire Başkanlığı vasıtasıyla yapılır. Ancak; personel tayinini, mali ödemeyi, icrai faaliyeti gerektirmeyen ve hukuki bir hususu ihtiva etmeyen bilgi mahiyetindeki yazışmalar diğer Müdürlükler ile doğrudan yapılabilir.

(4) Abone İşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri ilgili Daire Başkanının onayı doğrultusunda abonelik hizmetleri ile sınırlı olmak kaydıyla Daire Başkanının belirleyeceği konularda yazışma yapabilir.

(5) Müdürlük personelinin performans değerlendirme rapor ve belgeleri Müdür tarafından imzalanır.

(6) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bunlara ilişkin diğer mevzuat çerçevesindeki taleplerin cevaplandırılmasına yönelik iç ve dış yazışmalar Halkla İlişkiler Şube Müdürü tarafından imzalanır. 

(7) MESKİ Esas Yönetmeliği, Görev ve Çalışma Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat ile yetki verilen konulardaki yazı ve yazışmalar

İlgili Şube Müdürü tarafından imzalanır.

İhale birimi tarafından imzalanacak yazılar

MADDE 15- (1) İlgili harcamacı birimler tarafından İhale Onay Belgesine bağlanıp İhale Birimine gönderilen dosyalar ile ilgili olarak sözleşmenin imzalanıp ilgili birime gönderilmesi safhasına kadarki bütün iş ve işlemler İhale birimi Yöneticisi tarafından imzalanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönergede yer almayan hususlar

MADDE 16- (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Müdürlük Makamı tarafından bu hususta gerekli düzenlemeler iç genelgeler vasıtasıyla yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 17- (1) 25.06.2009 tarihli ve 2009/77 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen MESKİ İmza Yetkileri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönerge; Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) İş bu Yönerge Genel Müdür tarafından yürütülür.