Taşıt Kullanım Yönergesi

T.C.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

(08/02/2016 TARİH VE 30 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA KABUL EDİLMİŞTİR.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam ve Dayanak 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan araç ve iş makinelerinin kullanım esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliği, 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 01/04/2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usullere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki Ve Teşkilat Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanmaktadır.

Tanımlar

MADDE 3- (1)Bu Yönergede adı geçen;

a. İdare: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünü,

b. Genel Müdür: MESKİ Genel Müdürünü,

c. Yetkili Makam: Genel Müdür veya yetki devri yapılmış Genel Müdür Yardımcısını,

ç. Sorumlu Birim: Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığını,

d. İlgili Birim: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (f,g,ğ) bentlerinde yer alan birimleri,

e. İlgili Birim Amiri: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (h) bentlerinde yer alan birim amirlerini,

f. Kullanıcı: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi şoför, operatör, hizmet alım sözleşmesine istinaden istihdam edilen veya idarede kadrolu ve geçici işçi olarak şoför operatör olarak çalışan taşıtları kullanmakla görevli sürücüleri,

g. Taşıt: 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren idarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisi yapılmış yada geçici görevlendirmesi yapılmış her türlü resmi ulaşım araçları ve resmi iş makineleri ile İdarenin yapmış olduğu sözleşme kapsamında (kontrollük işi ve hizmet alımı işi) görevlendirebileceği ulaşım araçları ve iş makinelerini,

ğ. Hizmet: İdaredeki resmi hizmetin ifası için il içi ve il dışı görevlendirmeyi gerektiren her türlü görevi,

h. Yönerge: Bu Yönergeyi.

İfade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Kullanım yerleri

MADDE  4-  (1)Sadece  hizmet  ihtiyaçlarında  kullanılmak  üzere  Mersin  il  sınırları içerisinde ve dışında yürütülecek görevleri kapsar.

Genel kullanım esasları

MADDE 5

(1)Taşıtların resmî hizmetin yerine getirilmesi amacıyla kullanımında, birimler arasında hizmet ayrımı yapılmayacaktır.

(2) İdaremiz makine parkına ait araçlar, hizmetin bitiminden sonra idaremiz park sahasında bırakılacaktır. Ancak, Yetkili Makamın Oluru ile, amortisman ve yakıt giderinden tasarruf sağlamak amacıyla, aracın güvenliğini de dikkate alarak en yakın resmi kurumun garajı veya idarece uygun görülecek park yerinde de park edilebilecektir.

(3) İş makineleri operatörleri, resmi iş makinelerinin periyodik bakımlarını yaptıktan ve görev yaptıkları yerlerde gerekli iş güvenliğini sağladıktan sonra görev yapacaklardır. İş Makineleri operatörleri, yaptıkları görev esnasında her türlü iş güvenliği şartlarını yerine getirmekle, yetki ve sorumluluk alanı dışındaki iş güvenliğinin sağlanması için ise idareye durumu bildirmekle yükümlüdür.

(4) Trafik mevzuatının yasak ettiği hususlardan doğacak mesuliyet kullanıcılara ait olup, resmi taşıtların kullanımında mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden görevlilerinden kaynaklanan zararlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç hiçbir makama binek ya da arazi aracı gibi taşıtlar makam aracı olarak tahsis edilmeyecek olup araçların tamamı hizmet aracı kategorisinde değerlendirilecektir.

(6) Taşıt sürücüleri taşıtta bulunanlarla diyaloglarında nezaket kurallarına azami özen gösterecek, idare tarafından verilen yazılı veya sözlü bir talimat olmaksızın doğrudan kendilerini ilgilendirmeyen ve yetkileri dahilinde olmayan konularda gereksiz açıklamalarda bulunmayacak ve tartışmaya girmeyeceklerdir.

(7) Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca izin alınanlar dışında hiçbir taşıta plakası dışında başka plaka, ışıklı veya sesli veri işareti veren cihazlar takılmayacaktır. Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilen kişilere tahsis olunacak taşıtlar hariç, bütün resmi taşıtların yan taraflarına "Resmi hizmete mahsustur" ibaresi yazılacaktır.

(8) Kullanıcılar, kılık kıyafetleri yönünden “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” ve “Toplu İş Sözleşmesi” hükümlerine  riayet edeceklerdir.

(9) Taşıtların günlük iç ve dış temizliğinden kullanıcı sorumlu olacaktır.

(10) Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (f,g,ğ) bentlerinde yer alan birimlere taşıt tahsisi yapılabilecektir. Tahsisin yapılması aşamasında mevcut taşıtın ilgili birimin kullanımına mahsus olması kriteri dikkate alınacak olup resmi taşıtların tahsis işleminin planlanması ve yürütülmesi Sorumlu Birimce yapılır.

(11) Tahsis edilecek resmi taşıtın zimmeti, ilgili birim amiri veya Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine yapılacaktır. Taşıtların zimmeti Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin teklifi ve ilgili birim amirinin onayı ile sorumlu personeline verilebilir.

(12)Taşıtların görevlendirilmesi tahsis yapılmış olan ilgili birim tarafından yapılacaktır. Hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde verilebilmesi, gereksiz harcamaların önüne geçilmesi, kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması amacıyla görevlendirmeler ilgili birim tarafından denetlenecek ve titizlikle takip edilecektir. 

(13) Şoför haricinde, görevlendirmede taşıt kullanımının zorunlu olduğu hallerde kamu personelleri taşıt kullanmak için görevlendirilebilir. Taşıtların kamu görevlilerince sürülebilmesinin genel esasları şunlardır:

a. Kamu görevlisi, toplantı, keşif, sağlık hizmetleri, tahsilat, tebligat, arazide yürütülecek hizmet ve benzeri bir görev için görevlendirilmiş olmalıdır.

b. Bu görevlendirmede taşıt kullanımı zorunlu olmalıdır.

c. Kamu görevlisi, taşıtı sürmeyi kabul etmiş olmalıdır.

ç. Kamu Görevlisi gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip bulunmalıdır. 

Bu durumlarda her bütçe yılında yenilenmek üzere Genel Müdürlük Makamının Onayı ile görevlendirme tamamlanır.

(14) İkametgâha geliş ve gidişlerinde resmi araçların kullanımında ikametgâhının, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde olması kaydıyla, ikametgâhına geliş veya gidişlerinde taşıt tahsis edilebilen kamu görevlileri de 13 üncü fıkranın (c) ve (ç) bentlerindeki şartları taşımaları halinde taşıtı kendileri sürebilirler. Bu durumda, her bütçe yılında yenilenmek üzere Genel Müdürlük Makamından onay alınması şarttır.

(15) İl içi ve il dışı taşıt görevlendirmelerinde taşıt tahsisi bulunan birim tarafından taşıt görev emri düzenlenmeden araç ve iş makinesi çıkışı yapılmayacaktır. Taşıt Görev Emri’ nin bir nüshası Tahsis yapılan birim tarafından muhafaza altına alınacak olup; Taşıt Görev Emirlerinde kullanıcı ve aracın görevlendirildiği güzergâh mutlaka belirtilecek, acil ve  zorunlu haller dışında taşıtlar güzergâh dışına çıkarılmayacaktır. İl içi görevlendirmelerde ilgili birim amirinin onayı alınacaktır. İşletmeler Dairesi Başkanı, bu yetkisini İlçelerde Şube Müdürlüklerine devredebilir. İl dışı taşıt görevlendirmeleri ise Yetkili Makam Onayına bağlı olarak alınacaktır.

(16) Kullanıcı,  görev  tanımı  dışında  yazılı  emir  veya  talimat  bulunmadıkça taşıta herhangi bir kişi veya yük almayacaktır.

(17) Sorumlu birimden il dışı araç ve şoför görevlendirilmesi talep edilmesi halinde taşıtlar için talepte bulunan birim tarafından hiyerarşik düzen içerisinde yetkili makamdan alınacak “Olur”; taşıt talep formunda belirtilerek araç planlaması yapılabilmesi için en az 48 saat önceden araç talebi sorumlu birime ulaştırılacaktır. Yetkili Makamdan “Olur” alınmasına gerek bulunmayan taşıt talepleri sorumlu birime en az 24 saat önceden yapılacaktır.

(18) Genel Müdürlüğümüz görev sahası içine girmeyen konularda Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen taşıt talepleri, idare hizmetlerini aksatmayacak şekilde Yetkili  Makamın onayı alınarak görevlendirilecektir.

(19) Kullanıcılar, kullanmış oldukları resmi taşıtlara ait yapmak ve yaptırmakla yükümlü oldukları bakımlarını zamanında yapmaması veya yaptırmaması nedeniyle meydana gelecek arıza, oluşabilecek kazalardan ve meydana gelen hasardan sorumludurlar. Kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı oluşan arızalar ve hasarların tazmininden kullanıcı sorumlu olup hazırlanacak rapor doğrultusunda kullanıcısı ile ilgili gerekli tazmin işlemleri yapılabilecektir.

(20) Resmi taşıtlarının periyodik kontrol, periyodik bakım ile ilgili denetim ve fenni muayene, Sigorta vb. işlemleri Sorumlu Birim tarafından yapılacaktır.

(21) Mesaiden sonra görevden dönen personellerin servisini yapmak üzere Sorumlu Birim tarafından Nöbetçi Araç görevlendirebilecektir.

(22) Servis hizmetlerinde kullanılan araçlar, idare tarafından belirlenen güzergâhın dışına çıkmayacak ve idarenin onayı olmadan personel harici kişiler araçlara alınmayacaktır.

(23) İlgili birimlerce günlük mesai saati dışında ve tatil günlerinde görevde bulunmasına ihtiyaç duyulan personelin, işyerine geliş ve gidişleri için birbirine yakın güzergâhta bulunanların aynı araçtan yararlanmaları sağlanacak şekilde Sorumlu Birim tarafından araç görevlendirilebilecektir.

(24) Taşıtların naklinde kullanılan çekiciler(treyler), trafik güvenliği açısından öncü araç olmadan göreve çıkmayacaklardır. Nakledilen makinelerin taşınması esnasında gerekli emniyet tedbirleri Sorumlu Birim tarafından alınarak nakiller yapılacaktır. Resmi Taşıtların trafik kazasına karışması durumunda kolluk kuvvetleri çağrılarak resmi kaza raporu tutulacak ve sonraki iş ve işlemlerin yürütülmesi için Sorumlu Birim bilgilendirilecektir.

(25) Arıza yapan ve çalışma mahallinde arızası giderilemeyen resmi taşıtlar mutlaka kullanıcısı ile birlikte merkeze getirilecek, atölyeye alınmadan önce Sorumlu Birimin yetkili personelleri tarafından incelenerek arızalar ve görülen eksiklikler tespit edilerek iş emri açılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE6- (1) Bu Yönerge MESKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE7- (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.