Hata, Hile, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi ve Şikayetlerde İzlenecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

T.C.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HATA, HİLE, USULSÜZLÜK İLE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

(08/02/2016 TARİH VE 31 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA KABUL EDİLMİŞTİR.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında her türlü işlemlerde hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzluğun bildirilmesine ilişkin işlem ve süreçler; 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verilen dilekçeler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan şikayet ve müracaatlarda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde çalışan personelin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, işlerin hızlı, verimli, faydalı bir şekilde bitirilmesini sağlamak ve daha üst makamlara sunulacak konularda izleyecekleri usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55, 56, 57 ve 58 inci maddeleri, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21. maddesi, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede adı geçen:

a) İdare                       : Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü,

b) Genel Müdür          : MESKİ Genel Müdürünü,

c) Personel: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde kamu hizmeti gören memur, sözleşmeli personel ve işçileri,

ç) Kanun: 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu,

d) Yönetmelik: Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliği,

e) Yönerge: Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi ile Şikayetlerde İzlenecek Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönergeyi,

f) Hata: İş ve işlemlerde kasıtlı olmadan yapılan yanlışları,

g) Hile: Kasıtlı olarak belge ve bilgilerin bir amaca yönelik olarak değiştirilmesi, hesaplara yansıtılması ve tahrif edilmesi, varlıkların yanlış tahsis edilmesi; çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katılması; birini aldatmak, yanıltmak için düzen, dolap, oyun ve buna benzer uygulamaları,

ğ) Usulsüzlük: Mevzuatta herhangi bir işin yapılması için tanımlanmış usullere aykırılık hallerini,

h) Yolsuzluk: Kasıtlı olarak şahsi çıkar sağlamak amacıyla yapılan her türlü iş ve işlemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hata, Hile, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi ve Değerlendirilmesi 

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 4 – (1) Hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk yapıldığını öğrenen memur ve diğer kamu görevlileri, bu yönergedeki usullere göre bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmamasına ilişkin üst makamlarca verilen emirler, hiçbir surette yerine getirilemez.

(2) Kamu görevlisi olmayan kişiler de öğrendikleri hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildirmekle yükümlüdür.

Hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukların kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından bildirim şekli

MADDE 5 – (1) Yürütülen iş ve işlemlerle ilgili hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimleri kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından;

a) Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (http://www.meski.gov.tr) web adresine,

b) Usulüne uygun dilekçe ile İdareye, yapılır.

(2) Yazılı bildirimler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır ve bildirimde bulunanın iletişim bilgilerini içerir. Dilekçe ve e-posta ile bildirilen ve personel tarafından tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır (Ek-1).  Gelen bildirimler hakkında karar verme yetkisi bulunmayan amirlerin hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukları silsile yolu ile kendi görüşleriyle birlikte 3 (üç) gün içinde en yakın amirine bildirmeleri gerekmektedir.

(3) Sözlü bildirimlerde, bu esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan bildirimler, bildirimi yapanın istemi halinde veya yetkili personel tarafından, bildirimin yapıldığı anda hem bildirimi yapan hem de bildirimi alan yetkili personel tarafından birlikte iki nüsha düzenlenecek tutanakla tespit olunarak imzalanır ve her iki tarafa da birer nüshası verilir (Ek-2). Bildirimde bulunan, sözlü bildirimi tutanağa geçirmekten imtina ederse bildirim yapılmamış sayılır.

(4) Kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından yapılan bildirimlerde T.C. Kimlik Numarasının beyan edilmesi zorunludur.

(5) Basın yoluyla İdareye ya da personelden birine İdare faaliyetleri bağlamında yapılan bildirim, hata, hile, usulsüzlük gibi durumlarda Genel Müdürlük re’sen inceleme başlatılması için yetki kullanabilir.

Hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukların personel tarafından bildirim şekli

MADDE 6 – (1) Personelin, görevleri sırasında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili karşılaşmış oldukları hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzlukları sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile bildirmesi gerekmektedir.

2) Personelin; amirleri veya İdare tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayetlerini ve İdare ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaatlarını Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre yapması zorunludur. Şikayetin konusu bağlı bulunulan amirler ile ilgili ise, şikayet edilen amirler atlanarak yine silsile yolu ile yapılır.

(3) Sözlü şikayetlerde, ikinci fıkradaki esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapan personelin istemi halinde veya yetkili personel tarafından, şikayetin yapıldığı anda hem şikayeti yapan personel hem de şikayeti alan yetkili personel tarafından birlikte iki nüsha düzenlenecek tutanakla tespit olunarak imzalanır ve her iki tarafa da birer nüshası verilir (Ek-2). Şikayette bulunan personel, sözlü şikayeti tutanağa geçirmekten imtina ederse şikayet yapılmamış sayılır.

Bildirimlerin değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Web adresi üzerinden veya dilekçe ile yapılan bildirimler İdare tarafından aynı gün ilgili birime elektronik ortamda veya yazılı olarak gönderilir.

(2) Sözlü yada basın yoluyla yapılan bildirimlerde Genel Müdürlük Makamının talimatı üzerine işlemler başlatılır.

(3) İlgili birimler, bildirime konu hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiasını ivedilikle incelerler ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesinde yer alan süreler içerisinde sonucu gerekçeleri ile birlikte ilgili birime ve/veya Genel Müdürlük Makamına gönderirler.

(4) Hata bildirimlerinde, hatanın ilgili birimce kabul edilmesi durumunda, hata derhal düzeltilir ve Genel Müdürlük Makamına bilgi verilir.

(5) Hile, usulsüzlük ve yolsuzluk bildirimlerinde; hile, usulsüzlük ve yolsuzluğun ilgili birimce kabul edilmesi durumunda derhal idari soruşturma başlatılır.

(6) Hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiasının ilgili birimce yapılan inceleme sonucunda kabul edilmemesi durumunda, gerekli görülmesi halinde dosya Genel Müdürlük Makamınca konunun ilgisine göre İç Denetim Birimi Başkanlığına, Teftiş Kurulu Başkanlığına veya Genel Müdür tarafından görevlendirilecek Muhakkik’e gönderilir.

(7) İç Denetim Birimi Başkanlığı veya Teftiş Kurulu Başkanlığınca konu araştırılır/incelenir ya da gerekli görülmesi halinde Genel Müdürlük oluru ile konunun uzmanlarından oluşan üç kişilik bir araştırma/inceleme komisyonu kurulur.

(8) İç Denetim Birimi Başkanlığı veya Teftiş Kurulu Başkanlığı ya da oluşturulan komisyon tarafından gerekli araştırma/inceleme yapılarak sonuç Genel Müdürlük Makamına sunulur.

(9) İlgili birimlerce kabul edilen ya da araştırma/inceleme sonucu doğru olduğu belirlenen hile, usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları hakkında Genel Müdürlük Makamınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, idari soruşturma gerektiren fiiller için gereği yapılmak üzere ilgili disiplin amirlerine gönderilir.

(10) Hata, hile, usulsüzlük veya yolsuzluk iddiası ile ilgili elde edilen sonuç, Genel Müdürlük Makamınca bildirim sahibine iletilir.

(11) Şikâyetlere ilişkin yazı ve tutanaklar birim arşivlerinde gizli damgalı zarflar içinde saklanır ve ilgisiz kimselerin bu zarfların içeriğine ulaşması engellenir.

(12) İlgili şikâyet bildirimi sonucunda iş ve işlemlerinden dolayı İdareyi zarara uğratanlardan ve haksız kazanç temin edenlerden ilgili zarar ve haksız kazancın tazmin edilmesi için gerekli işlemler Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile 1.Hukuk Müşavirliği tarafından başlatılır.

Bildirimde bulunanların korunması

MADDE 8 – (1) İyi niyetle hata, hile, usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili bildirimde bulunan kişilerin kimliği, kamu görevlisi olup olmadığına bakılmaksızın korunur ve olabildiğince gizli tutulmaya çalışılır ve kendisine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirler alınır. Bildirimde bulunan kişilerin aleyhine hiçbir şart ve şekil altında karalama ve psikolojik taciz faaliyeti yürütülemez, bu kişilere haksız ve ayırımcı bir muamele yapılamaz, bildirimlerinden dolayı bir disiplin cezası verilemez, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet koşulları kısmen de olsa ağırlaştırılamaz ve değiştirilemez.

(2) Yaptığı bildirim nedeniyle haksız ve hukuka aykırı bir işleme maruz kaldığını iddia eden memur ve diğer kamu görevlileri müracaat, şikâyet ve dava açma hakkına sahiptir. Bildirimde bulunanın şikayeti ya da Genel Müdürlük Makamının re’sen harekete geçmesi ile birinci fıkraya aykırı hareket edenler hakkında adli ve idari işlemler başlatılır.

Asılsız ihbar ve şikayet

MADDE 9 – (1) İhbarda bulunanın asılsız ihbarda bulunduğunun anlaşılması üzerine;

a) Bildirimde bulunan kamu görevlisi ise gerekli disiplin işlemleri başlatılır.

b) Bildirimde bulunan kamu görevlisi değil ise fiilinin suç teşkil etmesi halinde Genel Müdürlük Makamınca adli ve idari işlemler başlatılır.

c) Asılsız ihbardan mağdur olan kamu görevlisinin özel hukuk hükümlerine göre talep edeceği tazminat hakkı saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dilekçe, Şikayet ve Müracaat Hakkı

Dilekçe hakkı

MADDE 10 – (1) Türk vatandaşları, İdare ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Genel Müdürlüğe yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

(2) Türkiye’de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler.

Dilekçenin özellikleri

MADDE 11 – (1) İdareye verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı, tarih ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.

(2) Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir.

İncelenmeyecek dilekçeler

MADDE 12 – (1) İdareye iletilen dilekçelerden;

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,

c) 11 inci maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,

ç) Daha önce hakkında karar verilmiş olan konulara dair olanlar,

İncelenmezler.

(2) Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte, başvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem yapılabilir. Bu husus idarenin takdirine bağlıdır.

Şikayet hakkı

MADDE 13 – (1) Personel, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler.

(2) Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümleri ne uygun olarak (Ek-1)’de yer alan dilekçe örneği doldurularak yapılır. Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden amirlerce sağlanır. Sözlü şikayetlerde de bu esaslara uyulur. Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde veya yetkili personel tarafından, şikayetin yapıldığı anda hem şikayeti yapan hem de şikayeti alan yetkili personel tarafından birlikte iki nüsha düzenlenecek (Ek-2)’de yer alan tutanakla tespit olunarak imzalanır ve her iki tarafa da birer nüshası verilir. Şikayette bulunan, sözlü şikayeti tutanağa geçirmekten imtina ederse şikayet yapılmamış sayılır.

(3) Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir. Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle karar verme yetkisine sahip amirlere en geç 3 (üç) iş günü içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hakkında bilgi verirler.

(4) Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan şikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Kararlar şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir.

(5) Şikayette bulunan ve şikayet edilen kamu görevlileri yetkili amirlerce verilen kararlara karsı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine tebliğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler. İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.

Müracaat hakkı

MADDE 14 – (1) Personel, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler.

(2) Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

(3) Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ikinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.

(4) Bu yönergenin 13 üncü maddesi ile belirlenen usul ve esaslar kamu görevlilerinin yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir.

Dilekçe, şikayet ve müracaat hakkını kullananların güvenceleri ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Şikayet ve müracaat haklarını kullanan personele şikayet ve müracaatlarından dolayı bir ceza verilemez. Ancak, şikayet ve müracaat haklarını Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.

(2) Birim amirleri, dilekçe, şikayet ve müracaat hakkını kullananların kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.

(3) Aynı konuda dilekçesine cevap verildiği halde ısrarla müracaat yada şikayetlerine devam edenler hakkında gerekli disiplin işlemi başlatılabilir.

Amirlerin sorumluluğu

MADDE 16 – (1) Türk vatandaşlarının kendileri ve İdare ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda Genel Müdürlüğe yaptıkları başvuruların sonucu ile ilgili dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içerisinde cevap verilir. Başvuru sonucu yapılan işlemin tamamlanmamış olması halinde, yapılmakta olan işlemin son durumu ile ilgili dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içerisinde cevap verilir ve daha sonra işlem tamamlandığında dilekçe sahiplerine ayrıca bildirilir. Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış bulunan şikayet ve müracaatlar hakkında Yönetmelikte öngörülen görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine tüm amirlerce azami dikkat gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Bildirim, dilekçe, müracaat  ve şikayetlerin değerlendirilmesinde izlenecek yol

MADDE 17 – (1) Kanun kapsamında verilen bildirim ve dilekçeler ile Yönetmelik kapsamında yapılan şikayet ve müracaatlarda; öncelikle bildirim, dilekçe, şikayet veya müracaat kendisine ulaşan personel konu hakkında amirine bildirimde bulunur. Bu silsile halinde en üst amire kadar gider. Her birim öncelikle söz konusu Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde yetkilerini kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir. Ancak, kendi birimi içinde sonuca bağlanamayan bildirim, dilekçe, şikayet veya müracaatların incelenip soruşturulmasına gerek görülmesi halinde; incelenmesi, araştırılması veya soruşturulması istenilen konu ile ilgili bu yönergenin 7 nci maddesine göre işlem yapılır.

Yolsuzluğun bildirilmesine ilişkin kılavuz ilkeler

MADDE 18 – (1) Ülkemizin üyesi bulunduğu Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun (GRECO) tavsiyeleri doğrultusunda Başbakanlık, Adalet Bakanlığı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu işbirliği ile belirlenen “Yolsuzluğun Bildirilmesine İlişkin Kılavuz İlkeler”in personel tarafından bilinmesi ve bunlara uyulması hususlarında hassasiyet gösterilmesi, İdaremizde hata, usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi ve bildiriminde etkinlik sağlayacağından söz konusu kılavuz ilkeler bütün personele duyurulacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümleri onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.

 

EK - 1

YAZILI MÜRACAAT/ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tarih: …./…./…..

Görevi

:

 

Unvanı

:

 

Adı Soyadı

:

 

Baba Adı

:

 

Doğum Yeri

:

 

Doğum Tarihi

:

 

Memuriyete Başlama Tarihi

:

 

Sicil No

:

 

Dilekçenin Özü

:

 

                          MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

           (Dilekçenin Metni)

 

 

 

                                                                                                                                                     İmza

 

EK - 2

SÖZLÜ MÜRACAAT/ŞİKAYET TUTANAK ÖRNEĞİ

 

Görevi

:

 

Unvanı

:

 

Adı Soyadı

:

 

Baba Adı

:

 

Doğum Yeri

:

 

Doğum Tarihi

:

 

Memuriyete Başlama Tarihi

:

 

Sicil No

:

 

Müracaat/Şikayetin Özü

:

 

 

(MÜRACAAT/ŞİKAYETİN İÇERİĞİ)

 

 

 

 

 

           İş bu tutanak ilgililer tarafından okunup doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alındı.      Mersin …./…./20…

 

İmza

İmza

      (Müracaat/Şikayet Sahibi)

(Müracaat/Şikayeti Kabul Eden Amir)