İç Kontrol Yönergesi

T.C.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü teşkilatında iç kontrol standartlarının oluşturulması ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

          MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56 ve 57 inci maddeleri, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazetenin 3 üncü mükerrer sayısında yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine ve MESKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev Yetki ve Teşkilat Yönetmeliğinin 32 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. İdare                                      :  MESKİ Genel Müdürlüğünü,
 2. Üst Yönetici                           :  MESKİ Genel Müdürünü,
 3. Yönetici                                  :  Hiyerarşik yetki kademesinin en üstünde yer alan Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef vb. birimin sevk ve idaresinden sorumlu idari personeli,
 4. SGDB                                     :  MESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını,
 5. Kurul                                      :  İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunu,
 6. Grup                                       :  İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunu,
 7. Birim İç Kontrol Sorumlusu   :  Birimleri bünyesinde iç kontrol çalışmalarını yürüten kişiyi,
 8. Birim Veri Giriş Sorumlusu  :  Birimleri bünyesinde iç kontrol çalışmaları kapsamındaki veri girişlerini yapan kişiyi,
 9. Birimler                                  :  MESKİ Genel Müdürlüğü Teşkilat Şemasında yer alan birimleri,
 10. Kanun                                     :  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
 11. Eylem Planı                             :  MESKİ Genel Müdürlüğü İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını,
 12. İç Kontrol                               :  İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere, İdare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İç Kontrolün Amaçları, Temel İlkeleri ve Unsurları

 

 

İç kontrolün amaçları

MADDE 4- (1) İç kontrolün amaçları;

 1. İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
 2. İdarenin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
 3. Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
 4. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
 5. Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.

İç kontrolün temel ilkeleri

MADDE 5- (1) İç kontrolün temel ilkeleri şunlardır;

 1. İç kontrol faaliyetleri, İdarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
 2. İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
 3. İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
 4.  İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.
 5. İç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir.
 6. İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.

İç kontrolün unsurları ve genel koşulları MADDE 6- (1) İç kontrolün unsurları;

 1. Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi her kademedeki yöneticiler tarafından sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları yöneticiler tarafından açık bir şekilde belirlenir.
 2. Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. Birimler ve SGDB tarafından, İdarenin stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskler değerlendirilir.
 3. Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.
 4. Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi, birimler tarafından uygun   bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir.
 5. İzleme ve gözetim: İç kontrol sistemi ve faaliyetleri birim yöneticileri ve SGDB tarafından sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

     Sorumluluklar ve Kamu İç Kontrol Standartları

Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 7- (1) Yöneticiler;

 1. Meslekî değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından,
 2. Malî yetki ve sorumlulukların kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanabilecek bilgili ve yetkin yöneticilerle personele verilmesinden,
 3. Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından
 4. Mevzuata   aykırı   faaliyetlerin   önlenmesinden  ve   iyi   uygulama   örneklerinin yaygınlaştırılmasından,
 5. Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından, görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

İç Kontrole İlişkin Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 8- (1) İç kontrol sistemine ilişkin olarak;

 1. Üst Yönetici: İç kontrol sisteminin kurulması ve gözetim altında bulundurulmasından,
 2. İç Denetim Birimi: Kurulmuş iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve denetiminden,
 3. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı: İç kontrol sisteminin kurulması ve standartların uygulanması çalışmalarında teknik destek ve koordinasyonundan,
 4. Harcama Yetkilileri: Görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari-mali  karar  ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden,
 5. Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
 6. Personel: İç kontrolü yaşama geçirmek, işlemleri yürütmek, gözden geçirip kontroller aracılığıyla sorunları tespit etmek, yanlış uygulamaları düzeltmek ve raporlamadan görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

 

 

Kontrol Ortamı Bileşeni

Etik Değerler ve Dürüstlük Standardı

MADDE 9- (1) İç kontrol sistemi ve işleyişi, yöneticiler ve personel tarafından sahiplenilir ve desteklenir. Yöneticiler iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olur.

 1. Personelin etik kuralları içselleştirmesini sağlamak üzere yöneticiler tarafından gerekli çalışmalar yapılır ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulması sağlanır.
 2. Personele ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılır.
 3. Faaliyetlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması sağlanır.
 4. Tüm faaliyetler dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülür.

 

Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler Standardı

MADDE 10- (1) Yöneticiler tarafından İdarenin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları, stratejileri, hedefleri ve kurumsal temel değerleri personele duyurularak benimsenmesi sağlanır.

 1. Yöneticiler tarafından, hassas görevlere ilişkin prosedürler belirlenerek personele duyurulur.
 2. Birimlerde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturularak personele bildirilir.
 3. Her düzeydeki yöneticiler tarafından, verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturulur.

 

 

Personelin Yeterliliği ve Performansı Standardı

MADDE 11- (1) Yöneticiler; personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip olmalarını sağlar.

 1. Her düzeydeki yöneticiler ile personelin meslekî yeterliliğe sahip olmasına önem verilir ve her görev için en uygun personel seçilir. Personelin işe alınma, görevde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulur, bireysel performansı göz önünde bulundurulur. Personelin yeterliliği ve performansı, bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları personelle görüşülür.
 2. Bağlı bulunduğu yöneticisi tarafından, performans değerlendirmesine göre yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınır, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilir.
 3. Birim yöneticileri tarafından her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenir ve bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri, her yıl planlanarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla verilir.

 

 

Yetki Devri Standardı

MADDE 12- (1) İdarenin, İmza Yetkileri Yönergesine uygun olarak yetki devredilen  personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi verir, yetki devreden de bu yetkiyi arar.

 

Risk Değerlendirme Bileşeni

Planlama ve Programlama Standardı

MADDE 13- (1) Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlar.

(2) Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde İdarenin hedeflerine uygun ve bu hedeflere özgü, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli özel hedefler belirleyerek personeline duyurur.

 

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardı

MADDE 14- (1) Birimler ve SGDB tarafından, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflere yönelik riskler ve bunlara karşı alınacak önlemler belirlenir, bu önlemlere ilişkin eylem planları oluşturulur.

(2)  Birimler tarafından risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri  yılda en az bir   kez analiz edilir.

 

 

Kontrol Faaliyetleri Bileşeni

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Standardı

MADDE 15- (1) Her bir faaliyet ve risk için düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme vb. uygun kontrol strateji ve yöntemleri belirlenir ve uygulanır.

 1. Kontroller; gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü, işlem  sonrası kontrolleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsar.
 2. Belirlenen kontrol yönteminin maliyetinin, beklenen faydayı aşmaması esas alınır.

belirler.

 

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Standardı

MADDE 16- (1) Her birim, faaliyetleri ile malî karar ve işlemleri hakkında yazılı  prosedürler

(2)   Prosedürler ve ilgili dokümanlar; güncel, kapsamlı, mevzuata uygun, personel  tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olacak şekilde, faaliyet veya malî karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsar ve her işlem adımı açık olarak anlatılır.

 

Görevler Ayrılığı Standardı

MADDE 17- (1) Birim yöneticileri tarafından, her faaliyet veya malî karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilir.

(2) Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı hallerde birim yöneticileri risklerin farkında olarak gerekli önlemleri alır.

 

Hiyerarşik Kontroller Standardı

MADDE 18- (1) Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapar. Personelin iş ve işlemlerini izler, onaylar, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için rehberlik eder ve gerekli talimatları verir.

 

Faaliyetlerin Sürekliliği Standardı

MADDE 19- (1) Yöneticiler, personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemleri alır.

(2) Yöneticiler, görevinden ayrılan personelin iş veya işlemlerinin durumunu bildiren ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlatarak, görevlendirilen personele verilmesini sağlar.

 

Bilgi Sistemleri Kontrolleri Standardı

MADDE 20- (1) Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

 1. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.
 2. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.

 

 

Bilgi ve İletişim Bileşeni

Bilgi ve İletişim Standardı

MADDE 21- (1) SGDB tarafından, yöneticiler ve ilgili personelin, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmeleri için gerekli önlemler alınır.

 1. Birimlerce, yöneticiler ve personelin görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmeleri, bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılır olması sağlanır.
 2. Yönetim bilgi sisteminin, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı verecek şekilde olması SGDB tarafından sağlanır.
 3. Yatay ve dikey iletişim sisteminin tesisi ile personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerine imkan verecek şekilde olması birimler tarafından sağlanır.

 

 

Raporlama Standardı

MADDE 22- (1) Birimler, ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi kurumun amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlar.

 1. İdarenin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve  performans programı her yıl kamuoyuna açıklanır.
 2. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilir ve duyurulur.

 

 

Kayıt ve Dosyalama Sistemi Standardı

MADDE 23- (1) Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsar.

(2) Görevliler gelen ve giden evrakı zamanında kaydeder, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırır ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza eder.

 

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Standardı

MADDE 24- (1) Yöneticiler; bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında zamanında gerekli ve yeterli incelemeyi yapar.

 1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele kesinlikle yapılmaz, gerekirse bildirimde bulunan kişi gizli tutulur.
 2. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların tespiti halinde ilgili süreçlerin riski tekrar gözden geçirilerek önleyici tedbirlerin alınması sağlanır.

 

İzleme Bileşeni

İç Kontrolün Değerlendirilmesi Standardı

MADDE 25- (1) İç kontrol sistemi bütün birimlerin katılımı ile SGDB tarafından yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutulur.

(2) İç kontrolün geliştirilmesi için iç kontrol faaliyeti kapsamında olan konular ile ilgili  gerekli dokümanlar ve yönergeler hazırlanarak yürürlüğe konulur.

 

İç Denetim Standardı

MADDE 26- (1) MESKİ Genel Müdürlüğünde İç denetim faaliyetleri, İç Denetim Biriminde görevli iç denetçiler tarafından, ilgili yasal ve idari düzenlemeler esas alınarak; İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.

(2) İç Denetim kapsamında Genel Müdürlüğümüzün İç Kontrol Sisteminin tam ve doğru olarak işleyip işlemediği Üst Yöneticiye raporlanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurul-Grup-Birim İç Kontrol/Veri Giriş Sorumlularının Oluşumu ve Görevleri

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

MADDE 27- (1) Kurul, Üst Yöneticinin görevlendirdiği Genel Müdür Yardımcısı ile uygun gördüğü Harcama Yetkililerinden oluşur.

 1. Kurul Başkanının izin, hastalık, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme ve görevde bulunamadığı diğer hallerde Kurul Başkanı’na vekâlet eden kişi, işlemleri yürütür.
 2. Kurul, ilgili iç kontrol görevlilerinin yapacağı çalışmalara ilişkin tüm süreçlerde karar organıdır.
 3. Kurul, Eylem Planının Gruba hazırlatılmasından ve iç kontrol standartlarının uygulanmasından Üst Yöneticiye karşı sorumludur.
 4. Kurul, Haziran ve Aralık aylarında Altı Aylık İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlayarak Üst Yönetime sunar.
 5. Kurul, kamu iç kontrol standartlarına ilişkin eylemlerin uygulanmasında sorumluluk üstlenmesi gereken birimlerin belirlenmesi ve işbirliğinin sağlanması hususlarında önerilerde bulunur.
 6. Kurulun sekretarya hizmetlerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yürütür.

İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun Toplanması ve Gündem

MADDE 28- (1) İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Kurul Başkanının belirlediği tarihlerde ve yılda en az iki kez toplanır.

 1. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi kurul üyelerine toplantı tarihinden üç gün önce SGDB tarafından duyurulur. Kurul, Başkanın gerekli göreceği durumlarda olağanüstü olarak da toplanabilir.
 2. Toplantıda öncelik olarak gündeme alınan maddeler görüşülür. Üyelerce gündeme alınması istenen maddeler üç günlük bildirim süresi içinde SGDB’ ye yazı ile bildirilmesi durumunda gündeme alınır.
 3. Alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantı sırasında katılan tüm üyeler tarafından imzalanır.
 4. Kurul Kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun Oluşumu ve Görevleri

MADDE 29-(1) Grup, SGDB koordinatörlüğünde, Harcama Yetkililerince görevlendirilecek yönetici veya hiyerarşik olarak Harcama Yetkilisine en yakın personelden oluşur.

 1. Grup, SGDB ile hazırladığı Eylem Planı Taslağını Kurula sunar. Eylem Planı Taslağı, Kurul tarafından görüşülür. Kurul, Eylem Planı Taslağında mevcut bir eylemin çıkarılması, yeniden değerlendirilerek geliştirilmesi veya taslakta bulunmayan bir eylemin eklenmesi kanaatine varırsa gerekli değişiklikleri kendisi yapabilir veya Gruba geri gönderir. Kurul tarafından uygun bulunan Eylem Planı Taslağı SGDB aracılığıyla Üst Yöneticinin onayına sunulur.
 2. Grup toplantılarına Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı başkanlık eder.
 3. Grup, Kurul tarafından alınan kararların uygulanmasından sorumludur.

 

Birim İç Kontrol Sorumlusu ile Veri Giriş Sorumlusunun Oluşumu ve Görevleri

MADDE  30-(1)  Birim  yöneticileri  (harcama  yetkilileri),  biriminde  etkili  bir  iç     kontrol sistemini oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve zayıf yönlerini geliştirmek amacıyla Birim İç Kontrol Sorumlusu belirler.

 1. Harcama yetkilileri birimlerinde yürütülen iç kontrol çalışmaları ile ilgili veri girişlerini ise Veri Giriş Sorumlusu aracılığı ile yerine getirir.
 2. Harcama Birimleri,   Birim İç Kontrol Sorumlusu ile Veri Giriş Sorumlusunu SGDB’   ye bildirir.
 3. Harcama   birimlerinde,   idarenin   iç   kontrol   çalışmaları   kapsamında   yürütülen tüm süreçlerden kendi alanındaki   yetkin/uzman personel, Birim İç Kontrol Sorumlusu olarak belirlenir.
 4. Birim İç Kontrol Sorumluları, İç kontrol standartları kapsamında yürütülen çalışmalarından kendi Harcama Yetkilisine ve Kurula karşı sorumludur.
 5. Veri Giriş Sorumluları, İç kontrol standartları kapsamındaki veri girişlerini, SGDB ile koordineli olarak,  Birim İç Kontrol Yazılım Modülüne yaparlar.
 6. Birim İç Kontrol Sorumluları ile Veri Giriş Sorumluları, Kurul ve SGDB’nin belirleyeceği uygun tarihlerde toplantıya çağrılabilir.
 7. Birim İç Kontrol Sorumluları ile Veri Giriş Sorumluları, İç kontrol çalışmalarını Kurulun belirleyeceği usul ve esaslara uygun olarak yürütmekle sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

       Birim İç Kontrol Sistemleri

 

Birim İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması

MADDE 31- (1) MESKİ Genel Müdürlüğü teşkilat şemasında yer alan birimlerde iç kontrol sisteminin kurulması zorunludur. Birim iç kontrol sistemlerinin kurulması için;

 

 1. Yönergede veya yasal mevzuat çerçevesinde ilgili diğer düzenlemelerde yer alan iç kontrole ilişkin felsefe, model, yaklaşım, davranış, tarz ve tutumların tüm personel tarafından benimsenmesi şarttır.
 2. Yönergenin yürürlük tarihinden sonra kurulacak birimler ile MESKİ Genel Müdürlüğü teşkilat şemasında yer almakla birlikte, Yönergenin yürürlük tarihinde henüz faaliyetlerine başlamadığından, hizmet sunumu gerçekleştirmeyen birimler; faaliyete geçmelerini müteakip en geç altı ay içinde, bu Yönergede belirtilen usul ve esaslara göre iç kontrol sistemlerini kurar.

 

 1. Faaliyete geçerek hizmet sunumu gerçekleştirmeye başlayan birimlerce yazılı talepte bulunulması halinde; iç kontrol sisteminin tesisine ilişkin danışmanlık hizmeti ihtiyacı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığın koordinasyonunda karşılanır.

 

İdare/Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planı Yazılımı

MADDE 32- (1) İç Kontrol Uyum Eylem Planının Üst Yönetici tarafından onayını müteakip, birimlerin sorumlu oldukları eylemler (öngörülen eylem/ler) SGDB tarafından Birim İç Kontrol Yazılım Modülüne aksiyon olarak aktarılır.

(2) Birimlerin iç kontrol sistemi ile ilgili gerçekleşme verileri,  SGDB koordinatörlüğünde  İlgili Harcama Biriminin veri giriş sorumlusu tarafından belirli aralıklarda girilir ve gerçekleşme sonuçları elde edildikten sonra ilgili mercilere sunulur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede yer almayan hususlar

MADDE 33-(1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Müdürlük Makamı tarafından bu hususta gerekli düzenlemeler iç genelgeler vasıtasıyla yapılabilir.

(2) Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, MESKİ Genel Müdürlüğünde yürürlükte olan ve yönergenin üçüncü bölümü “Sorumluluklar ve Kamu İç Kontrol Standartları” başlığı altında yer alan ve bu standartlara karşılık gelen, idarenin mevcut durumunu belgeleyen Yönetmelik,  Yönerge, Genelge, Talimat vb. düzenlemeler ile yürürlükte olan Uyum Eylem Planı ile  Eylem Planında öngörülen eylemler kapsamında hazırlanan ekler bu yönergenin doğal ekleridir.

Yürürlük

MADDE 34- (1) Bu yönerge MESKİ Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35- (1) Bu yönerge hükümlerini MESKİ Genel Müdürü yürütür.