Sıkça Sorulan Sorular

 • 1-Abone ücretinin açılımı nedir ve neye dayanılarak alınmaktadır?

  Vatandaşlar döşenmiş olan su ve kanalizasyon şebekesine bağlantı yapabilmeleri için Genel Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar. MESKİ Tarifeler Yönetmeliğine göre Genel Müdürlüğümüz başvuruları inceler ve abonelik için yasal, idari ya da teknik yönden bir engel bulunup bulunmadığını araştırır. Bağlantı için bir engel bulunmuyorsa belirtilen kalemlerle ilgili bedelleri ödeyerek abone sözleşmesi yapılır. (Depozito+su katılım payı+kanal katılım payı+(tesisat kontrol ücreti+açma ücreti+kdv))
 • 2-Atıksu ücreti nedir? Hangi abonelerden hangi oranda alınmaktadır ? Atıksu ücretinin alınmasının hukuki dayanağı nedir?

  MESKİ Yıllık ücret tarifesine göre, her su abonesi tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların uzaklaştırılması için atıksu bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu bedel tüketilen suyun %45 i oranındadır.
 • 3-Su faturamı hangi noktalardan ödeyebilirim?

  OTOMATİK VEZNE ARACILIĞIYLA NAKİT VE KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLEN ÖDEME NOKTALARI
  İLÇETAHSİLAT YERİADRES
 • 4-Sayaç açma – bağlama ücreti nedir? Neye göre alınır ?

  MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinin Beşinci Bölüm MADDE 33'e göre Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce her yıl belirlenen su ücret tarifesine göre abonelerden sayaç sökme – takma bedeli alınmaktadır. Borcun ödenmemesi durumunda veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kapatılmış veya sayacı sökülmüş ise, açma ve kapama ücreti alınır. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ücret tarifesine göre su açma ve su kapama bedeli alınmaktadır.
 • 5-İçmesu ve kanal katılım payı nedir? Neden dolayı alınır ? Hukuki dayanağı nedir?

  2464 sayılı yasanın 87, 88, 89, 90, 91. maddeleri gereği su ve kanal katılım payları beyan ettiğiniz evraklara ve arsanın yola bakan cephesi, dairenin m²’si, toplam inşaat alanı ve emlak beyanı rayiç değerleri şeklinde formüle edilerek hesaplanmaktadır. Ayrıca ilgili yılın ücret tarifesi ve Meski Tarifeler Yönetmeliği’nin 18. maddesi gereği alınmaktadır.
 • 6-Yeni Abonelikte Emlak beyanını getirmek zorunda mıyım?

  Abonelik işlemleri sırasında inşaat ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi varsa katılım paylarının hesaplanmasında abonenin lehine olan düşük katılım payını tahakkuk ettirmek amacıyla emlak beyan tablosu istenmektedir. İnşaat ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi yoksa emlak beyanında inşaat bitim tarihinin belgelenmesi ve katılım paylarının hesaplanması için istenmektedir.
 • 7-Ben kiracıyım tapu fotokopisini neden istiyorsunuz?

  Taşınmaz malın tasarrufunda mülkiyetin delili olan tapu dairelerince maliklere verilen, içerisinde malikin adı-soyadı, taşınmazın durumu ile ilgili belge olması dolayısıyla ilk abone olurken bir kereye mahsus (malik adı değişmedikçe) istenen ilk abone dosyasının evraklarından biri olması sebebiyle tapu belgesi kiracılardan da, mal sahiplerinden de istenmektedir.
 • 8-Daha önce adıma olan aboneliği yeni taşındığım yerde kullanabilir miyim?

  Tarifeler Yönetmeliğimiz gereği eski aboneliğin terk edilmesi, yeni adrese kendi adına devir veya ilk abone olunması gerekmektedir. Abone taşıma sistemi uygulanmamaktadır.
 • 9-İlk müracaattan sonra su kullanabilir miyim?

  Sayaç takılı ise su kullanımı yapılabilir. Ancak müracaat tarihinden itibaren 1 ay içinde abone olunması zorunludur. Olunmadığı takdirde ilgili hakkında kaçak işlemi uygulanır.
 • 10-Yeni abonelikte sayacı MESKİ' mi veriyor, biz mi taktırıyoruz?

  Yeni (ilk) abonelikte ilgilinin kendisi taktırıp, abone müracaatında bulunmaktadır. Aboneli yerlerin sayaç değişim işlemi ise ilgili tarafından sağlanan sayaç Müdürlüğümüze teslim edilmekte ve eski sayaç tarafımızdan sökülerek yeni sayaç takılmaktadır.
 • 11-Yeni Abone olurken ev anne/babamın kira sözleşmesi getirmek zorunda mıyım?

  Abone olacak kişiyle tapuda geçen ismin aynı olması veya kiracı ise kira kontratının düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca kirada oturan kişi bedelsiz oturuyor ise ev sahibinin muvafakatnamesinin olması yeterlidir.
 • 12-Su fiyatları neden bu kadar pahalı?

  2464 sayılı yasa gereği yol (Belediye), su-kanal (Su İşleri Müdürlükleri) katılım payları sadece Belediyeler ve su hizmeti veren Kurumlar tarafından bir kereye mahsus alındığından abonelik ücreti fazla bulunmaktadır. Ancak aynı yerde devir işlemi yapılan mesken abonesinden sadece devir ücreti alınmaktadır.
 • 13-Abone sözleşmemi ben imzalamak zorunda mıyım?

  Abone işlemleri şahsa bağlı işlemlerden olup; şahsın kendisinin imzası veya yetkili vekilinin imzalaması esastır.
 • 14-Abonelikle ilgili müracaatta bulunurken abone olacak kişi gelmek zorunda mı ?

  Müracaatı abone olacak şahıs veya vekaleti olan veya yakını yapabilir ancak abone sözleşmesi sadece ilgili tarafından imzalanır.
 • 15-Abone olmadan su ücreti ödeyebilir miyim?

  2010 yılı Ücret Tarifesinin 6 maddesi H bendi gereği abone olmadan müracaata istinaden kullanılan suyun ücreti ödenebilmektedir. Ancak ödeme süresinin (1 ay) geçirilmemesi gerekmektedir. Su ücretinin ödeniyor olması aboneliğin gerçekleştiğinin kanıtı değildir.
 • 16-Neden mesken abonesi değil de bir birim inşaat abonesi oluyorum?

  5784 sayılı 09/07/2008 kabul tarihli ve 25/07/2008 yürürlük tarihli Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. Maddesi 3194 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11. Maddeye istinaden 25/07/2008 tarihinden sonra ruhsat alanların yapı kullanma izin belgesi getirme zorunluluğu vardır. Ancak Genel Müdürlüğümüz abonelerin zor durumda kalmaması amacıyla kabul eden aboneleri bir birim inşaat abonesi yapmaktadır. Su ücreti de mesken abonesinden çok az bir farkla fazla tahakkuk etmektedir.
 • 17-Kanalizasyon bağlantı bedelini kim karşılar ?

  Taşınmazların kanala bağlantısı, MESKİ'nin bilgisi dahilinde vatandaş tarafından yapılır. Ancak MESKİ tarafından yapılması halinde genel kurul kararıyla malzeme+ işçilik + dolgu masrafı %10 kar payı ilave edilerek taşınmaz sahibinden tahsil edilir.
 • 18-Teminat nedir ? Ne zaman hangi oranda alınır ?

  Abone olmak için müracaat edenlerden abone türlerine göre belirlenmiş m3 miktarları üzerinden, artezyen abonelerinden ise bu tutarın % 50 oranında teminat bedeli alınır. Aboneliğin kapatılması durumunda kapatma tarihindeki ücret tarifesi dikkate alınarak, m3 tutarı kadar ödeme yapılır.
 • 19-Sayaç okumaları ne kadar süreyle yapılıyor ?

  Tarifeler Yönetmeliğinin 58. maddesine göre abonelerin su ve atıksu tüketimleri, birer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilmektedir. Ancak, tahakkuk ve tahsilâtın hızlandırılması veya özel hallerde, tahakkuk dönemlerinde değişiklik yapmaya, Yönetim Kurulu yetkilidir.
 • 20-Musluğumuzdan akan suyun tadında ve kokusunda farklılık var. Ne yapmalıyız?

  Alo 185 veya 444 8 185 nolu telefondan şikayet bildirilmelidir.
 • 21-Suyumuzun analizini yaptırmak istiyoruz. Ne yapmalıyız?

  MESKİ Genel Müdürlüğüne analiz yapılmasını istediğiniz adresi bildirir bir dilekçe, e-posta (bilgiedinme@meski.gov.tr, halklailiskiler@meski.gov.tr) veya Alo 185 , 444 8 185 numaralı hatlarımızdan analiz talep edilebilir.
 • 22-Güneş enerjisi ve Hidrofor depomuz var. Bu suyumuzun kalitesinde değişikliğe sebep olur mu?

  Evet. Düzenli depo temizliği yapılmadığı taktirde depoya kadar temiz gelen su depo çıkışında kalitesini yitirebilir.
 • 23-Şehir merkezinde oturuyoruz. Arıtma cihazı kullanmalı mıyız?

  Hayır. Tarsus'da bulunan Berdan İçmesuyu Arıtma Tesislerinden verilen suyun kalitesi herhangi bir arıtma gerektirmeden içilebilecek kalitede bulunmaktadır. Kontrolsüz ve dikkatsiz arıtma cihazı kullanımı suyun kalitesini iyileştirmek yerine bozabilmektedir.
 • 24-Suyumuzu güvenle içebilir miyiz? Kontrolleri ne şekilde yapılıyor?

  Evet. Arıtma Tesisinden çıkan su öncelikle tesiste bulunan laboratuarda kontrol edildikten sonra şehre verilmektedir. Rutin kontrolleri de İl Sağlık Müdürlüğü personelleri gözetiminde, tarafımızca her gün şehrin farklı noktalarından alınan numunelerin gerekli analizlerinin ilgili yönetmeliklere göre yapılması ve sonuçların İl Sağlık Müdürlüğünce kontrol edilmesi ile sağlanmaktadır.
 • 25-Mükerrer ödemem var ne yapmalıyım ?

  Banka dekontu, Fatura , Kimlik Fotokopisi ile MESKİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına veya en yakın İlçe Şube Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.
 • 26-Su birim fiyatlarıyla ilgili bilgi almak istiyorum.

  Ücret Tarifesi Linki tıklayarak ücret tarifelerini öğrenebilirsiniz.
 • 27-Faturam çok yüksek, yanlış olduğunu düşünüyorum ne yapmalıyım ?

  Abonelerimizin fazla geldiğinden şüphelendikleri faturaları için izlemeleri gereken 3 önemli adım vardır. Öncelikle ihbarname üzerindeki son endeks ile sayaç üzerinde yazan endeks karşılaştırılmalı, eğer rakamlar birbirinden çok farklı ise Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’na başvurmalıdırlar. Endeksler birbirini tutuyorsa abone bina tesisatında kaçak olup olmadığını kontrol etmelidir. Bunun en kolay yolu ise evdeki tüm musluklar kapalıyken sayacı kontrol etmektir. Eğer sayaç musluklar kapalı olduğu halde dönüyorsa bu tesisatta kaçak olabileceğini gösterir. Bu durumda abonelerin tesisat firmalarıyla görüşerek kaçağın yerini tespit edip onarmaları gerekmektedir. Eğer tesisatta kaçak yoksa sayacın düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekir. Bunun için ise abonenin Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne şikâyetli muayene başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 • 28-İçmesuyu ve kanal arıza şikayetimi nereye yapmalıyım ?

  Alo 185 , 444 8 185 nolu telefonları arayabilir veya 0534 984 7 185 numaralı WhatsApp hattına talebinizi bildirebilirsiniz.
 • 29-Foseptik çukurunu boşalttırmak için ne yapmalıyım ? Ücret ödeyecek miyim ?

  Alo 185 , 444 8 185 nolu telefonları arayabilir veya 0534 984 7 185 numaralı WhatsApp hattına talebinizi bildirebilirsiniz. Su abonesi olup atıksu ücreti ödeyenlerden Foseptik çukurlarının temizlenmesi için Vidanjör ücreti alınmaz. Bunun dışında kalanlardan ise MESKİ ücret tarifesinde belirlenen miktarlara göre ücret alınır.
 • 30-Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı nedir?

  Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı, MESKİ tarafından düzenlenen ve endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanma koşullarını belirleyen belgeyi ifade eder.
 • 31-Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatını nasıl alırım?

  Meski Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır. Dilekçeye istinaden başvuru yapılan firma ve iş yerlerine teknik elemanlarca denetim yapılır. Denetim sonucunda gerekli önlemler istenir. Önlemler tamamlandıktan sonra Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı firma veya işyerlerine verilir.

Sitemizde Çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.